en
Neprehliadnite


Aktuality

Milí Novobančania,

viacerí z Vás prejavili záujem o „premietanie“ v kine Vatra. Mesto Nová Baňa v zastúpení Komisiou kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani a Oddelením kultúry a informácií MsÚ Nová Baňa pripravujú jarnú videoprojekciu, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. apríla o 19,00 hod. Chceli by sme Vás poprosiť o spoluprácu pri výbere filmu.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa vzmysle §52 zákona č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2014, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1600 eur.

Daňoví dlžníci (.pdf)


Bližšie informácie v centre voľného času, Bernolákova 30, tel. č. 045/68 56 365


Mesto Nová Baňa, v zastúpení primátorom mesta Mgr. Jánom Havranom, si Vás dovoľuje pozvať na verejné prerokovanie strategickej časti dokumentu Program rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014 – 2020 (PRM). Verejné prerokovanie sa uskutoční

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881