en
Neprehliadnite


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Jána Zemana

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Jána Zemana

Mesto Nová Baňa v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v  znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa

Predpokladaný termín nástupu do funkcie: 1.6.2017

Kvalifikačné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh
a typ školy podľa zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- vykonanie 1. atestácie podľa zákona 317/2009 Z.z. alebo 1. kvalifikačnej skúšky, prípadne jej
náhradnej formy,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

Iné predpoklady:
- ovládanie štátneho jazyka,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť.

Vítané predpoklady:
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školstva,
- znalosť pracovnoprávnych predpisov,
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
- znalosť práce s počítačom (Word, Excel, práca s internetom a i.),
- ochota vysokého pracovného nasadenia.

Zoznam požadovaných dokladov:
- Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní a vykonaní 1. atestácie alebo 1.kvalifikačnej skúšky, prípadne jej náhradnej formy,
- potvrdenie o pedagogickej praxi,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako 1 mesiac),
- koncepcia rozvoja Základnej školy Jána Zemana v písomnej forme,
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín a miesto podania žiadostí :
- termín ukončenia podávania prihlášok je 21.4.2017 do 15.30 hod.,
- prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu Mestský úrad v Novej Bani, Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – ZŠ Jána Zemana – NEOTVÁRAŤ“ s menom, adresou a telefonickým kontaktom na odosielateľa,
- za deň doručenia sa bude považovať deň uvedený v odtlačku prezentačnej pečiatky Mestského úradu v Novej Bani.

Termín a miesto výberového konania:
- Termín a miesto výberového konania sa oznámi prihláseným uchádzačom najmenej
7 dní pred jeho konaním.
 

V Novej Bani dňa 31.3.2017

Mgr. Ján Havran, v.r.
primátor mesta
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881