en
Neprehliadnite


Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 26. 4. 2017

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 26. 4. 2017

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

26. apríla 2017 (t.j. v stredu) o 15.00 hod.

do zasadačky MsÚ v Novej Bani, v Podnikateľskom centre na I. poschodí s nasledovným programom:

O t v o r e n i e
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Správy z kontrol
3. Správa o inventarizácii majetku mesta Nová Baňa k 31. 12. 2016
4. Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2016
5. 2. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2017
6. Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO
7. Majetkové veci
8. Rôzne
9. Diskusia
Z á v e r

Mgr. Ján Havran
primátor mesta
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881