en
Neprehliadnite


Čaká nás veľká zmena číslovania domov

Čaká nás veľká zmena číslovania domov

Obyvatelia mestských častí Štále, Stará Huta, Bukovina a Chotár v najbližšom období budú musieť vykonať niekoľko zmien, týkajúcich sa súpisných a orientačných čísiel a s tým spojených ďalších úkonov. Môže za to nový zákon o registri adries. Register adries má umožniť jednoznačnú identifikáciu stavebných objektov v teréne.

Zákon o registri adries mení a dopĺňa zákon o obecnom zriadení v oblasti určovania súpisného a orientačného čísla s cieľom zriadenia registra adries a vybudovania centrálnej databázy adries bytových a nebytových budov, ktoré slúžia na účely bývania a podnikania. V novom registri sa teda budú nachádzať nielen všetky adresy, ale aj prehľad o budovách, umiestnení jednotlivých vstupov či vchodov do budov a ich geografické umiestnenie. Tieto údaje budú zobrazené aj vizuálne. Údaje registra tak bude možné využiť v geografických informačných systémoch a navigáciách záchranných, policajných a iných bezpečnostných služieb. Odpoveď na otázku, prečo sa práve obyvateľov častí Štále, Stará Huta, Bukovina a Chotár dotkol register adries treba hľadať v minulosti pri vytvorení častí mesta. Nie sme však v tejto zložitej situácii sami, takúto zmenu riešia aj v iných mestách na Slovensku.

1. Čo je adresa - je to súbor údajov identifikujúcich umiestnenie hlavného vchodu do budovy a pozostáva z údajov založených na správnom členení (kraj, okres, obec, časť obce), na údajoch určovaných obcou (ulica, súpisné číslo, orientačné číslo a na geopriestorovom údaji (adresný bod). Vznik adresy je viazaný na určenie súpisného a orientačného čísla.

2. Čo sa mení – súpisné číslo domu (v časti Štále je k súpisnému číslu priradené aj orientačné číslo), zmenu súpisného a určenie orientačného čísla zapíšeme do registra adries, čím sa vytvorí vaša nová adresa.

3. Do kedy - proces prečíslovania bude ukončený 30.6.2017.

4. Prečo sa mení len určité katastrálne územie mesta Nová Baňa - mesto Nová Baňa sa člení na časti: I. časť – Štále, II. časť – Stará Huta, III. časť - Bukovina, IV. časť – Chotár, pričom každá časť má vlastný číselný rad súpisných čísiel stavieb. Na rozlíšenie, do ktorej časti stavba patrí, bolo k arabskej číslici pridané rímske číslo podľa príslušnej časti. V praxi to znamená, že v jednom katastrálnom území boli pridelené aj 4 rovnaké súpisné čísla na rôzne stavby, čo by spôsobovalo problém pri následnom zapisovaní budov do katastra nehnuteľností a do registra adries. V časti Štále je zavedený uličný systém a tak vykonáme aj zmenu pridelenia orientačného čísla.

5. Čo musím urobiť - vlastník budovy si prevezme na základe doručenej pozvánky v presne stanovenom termíne listinu „Oznámenie o zmene súpisného a určenie orientačného čísla“ a zhotovené nové tabuľky pre označenie budovy.

6. Čo zabezpečí Mesto Nová Baňa - doručí do 9.5.2017 pozvánky pre prevzatie listiny
„Oznámenia o zmene súpisného a určenia orientačného čísla budove“

  • vydá listinu „Oznámenie o zmene súpisného a určenia orientačného čísla budov“
  • vydá smaltované tabuľky súpisného a orientačného čísla (bez poplatku)
  • zašle podanie „Návrhu na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností“ na Okresný úrad Žarnovica, katastrálny odbor, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, ktorý zaeviduje zmenu v liste vlastníctva (bez poplatku)
  • vydá potvrdenie o zmene trvalého pobytu za účelom bezplatného vybavenia občianskeho preukazu (bez poplatku).
  • vydá potvrdenie o územnom prečíslovaní pre podnikateľov  pre vykonanie bezplatnej zmeny zápisu v obchodnom registri  (bez poplatku)

7. Kde vybavím zmenu – na Mestskom úrade v Novej Bani, na prízemí v priestoroch
klientskeho centra v čase od 8,00 do 15,00 hod. .

8. Kontakt na koordinátorov
Mgr. Rajnohová 0917 590 700,
Ing. Šeclová 045/67 82 875,
Galbavá 045/ 6782 826, e - mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

9. Kedy vybavím zmenu – harmonogram vydávania oznámení o zmene
 

dátum názov ulice
10.5.2017 Bôrina, Hornozemská cesta, Štefankova cesta
11.5.2017 Viničná cesta
12.5.2017 Viničná cesta
26.5.2017 Rekreačná cesta
15.5.2017 Sedlova cesta, Laznícka cesta, Poľná cesta
16.5.2017 Kútovská cesta, Bačova cesta
17.5.2017 Prírodná
18.5.2017 Kolibská cesta
19.5.2017  Hrabcova cesta, Pelúchova cesta
22.5.2017 Slameníkova cesta, Poliačikova cesta
23.5.2017 Kozákova dolina, Feriancov rígeľ
24.5.2017 Sadovnícka cesta, Lietajova cesta
25.5.2017 Matiašova cesta, Potočná cesta, Bexápel
29.5.2017 Rekreačná cesta
30.5.2017 Tajch
5.6.2017 Bukovina
6.6.2017 Bukovina
7.6.2017 Stará Huta
8.6.2017 Chotár
9.6.2017 Chotár

 

10. Čo musím súčasne urobiť - povinnosťou vlastníka je budovu označiť tabuľkami so súpisným a orientačným číslom - požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu najneskôr do 30 dní po zmene trvalého pobytu (dátum vydania oznámenia o zmene súpisného čísla) Okresné riaditeľstvo PZ, pracovisko Žarnovica počas úradných hodín.

 Úradné hodiny OR PZ, pracovisko Žarnovica:

Pondelok 8,00 – 15,00
Utorok 8,00 – 15,00
Streda 8,00 – 17,00
Štvrtok 8,00 – 15,00
Piatok 8,00 – 14,00

- vykonanie zmien v inštitúciách, s ktorými má občan uzatvorené zmluvy, ako napr. zamestnávatelia, poisťovne, banky, dodávatelia energií, pošta, mobilní operátori, obchodný a živnostenský register, atď.

11. Čo sa stane ak zmenu nevykonám – vystavujete sa riziku vzniku problémov v situáciách, kde sa vyžaduje platný občiansky preukaz, živnostenský lis, list vlastníctva a pod.

Mesto Nová Baňa pri príprave procesu prečíslovania budov pripravovalo nevyhnutné kroky tak, aby občanom vyšlo čo najviac v ústrety. Sme presvedčení, že napriek istej záťaži pristúpia občania mestských častí k vybavovaniu potrebných zmien zodpovedne a zohľadnia nutnosť prečíslovania budov daného zákonom o registri adries v stanovených termínoch.

Upozornenie: Pre vydanie „Oznámenia“ boli použité verejne dostupné údaje z listov vlastníctva vedených v katastri nehnuteľností. Bolo zistené, že niektoré údaje v listoch vlastníctva nie sú správne uvedené a to napr. osobné údaje ako meno, priezvisko alebo adresa trvalého pobytu. Doporučujeme prekontrolovať správnosť údajov pri prevzatí „Oznámenia“. O vykonanie zmien nesprávne uvedených osobných údajov a adries trvalých pobytov je následne možné požiadať s príslušnými dokladmi preukazujúcimi tieto skutočnosti pred podaním návrhu na vykonanie zmeny v katastri nehnuteľností, ktoré zabezpečuje mesto.
Mestský úrad Nová Baňa

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881