en
Neprehliadnite


Predaj nehnuteľností - obchodná verejná súťaž

Predaj nehnuteľností - obchodná verejná súťaž

Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Tajch v Novej Bani, podľa LV č. 3853: stavba Sociálno – prevádzková budova, súpisné číslo 6525 na parcele číslo C KN 1840, pozemok registra "C" parcelné číslo C KN 1840, výmera 538 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 55.100,00 EUR.
Predaj nehnuteľností sa uskutoční formou elektronickej aukcie, prostredníctvom aukčného systému (ak budú predložené minimálne dva návrhy).
Lehota na podávanie návrhov: 29.11.2017 (streda) do 12.00 hod., v zalepenej obálke so spätnou adresou záujemcu, na adresu: Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa, s označením hesla: „2.OVS - predaj Tajch NEOTVÁRAŤ!“.
Bližšie informácie je možné získať na tel. č. 045/ 67 82 822, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Podmienky súťaže sú uvedené na stránke www.novabana.sk
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881