en
Neprehliadnite


Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

výzva na predkladanie cenovej ponuky- PRIESKUM TRHU

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákazka na uskutočnenie prác nie bežne dostupných na trhu:

„PD- rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná 2“

 

Verejný obstarávateľ:
Úradný názov: Mesto Nová Baňa
IČO: 00320897
Poštová adresa: Námestie slobody 1
PSČ: 968 26
Mesto/obec: Nová Baňa
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto: Mestský úrad Nová Baňa, Nám. Slobody 1,
968 26 Nová Baňa
Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Minka
Telefón: 0944 133 477
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Predmet zákazky:
1. Názov zákazky :
„PD- rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná 2“
2. Druh zákazky:
Zákazka s nízkou hodnotou na práce zadávaná podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Dodanie predmetu zákazky: MsÚ Nová Baňa

4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie ku stavebnému povoleniu na rekonštrukciu exteriéru MŠ Nábrežná 2 nachádzajúca sa KÚ Nová Baňa na parc.č. 4595. Súčasťou PD bude aj podrobný výkaz výmer a rozpočet.

Projektová dokumentácia rekonštrukcie exteriéru má riešiť:
 rekonštrukciu oplotenia 342m, brány a vstupnej bráničky - podľa požiadaviek investora
 spevnené plochy pre zásobovanie aj s obrubníkmi
 spevnené plochy- chodníky aj s obrubníkmi
 informačné tabule s orientáciou v objekte a na jednotlivých objektoch
 objekt na uskladnenie záhradnej a inej techniky, náradia a náčinia
 záhradný domček so stenami na kreslenie
 2x oddychové zóny so stolmi a lavicami
 retiazkový mostík
 multifunkčné ihrisko (10m x15m) s umelým povrchom
 detské ihrisko (8m x10m)
 detské ihrisko (9m x 12m)
 detské ihrisko (10m x 15m)
Detské ihriská budú spevnené plochy s umelým povrchom ohraničené bezpečnostnými obrubníkmi, ktoré budú obsahovať prvky (hojdačky, preliezačky, šmýkačky...) s dopadovými plochami.
 výsadbu novej zelene a úpravu trávnatej plochy


Areál sa rozlieha na ploche 6 392 m2. Bude potrebné odstrániť existujúci mobiliár, s ktorým sa v budúcnosti nepočíta a nový umiestniť tak, aby boli dodržané normy EN 1176 a EN 1177 (bezpečnostné požiadavky z hľadiska konštrukcie, inštalácie, dopadových plôch, označeniu výrobkov).

Osobnú obhliadku je možné dohodnúť na tel. č. 0944133477 Mgr. Tomáš Minka.

5. Termín realizácie alebo lehota dodania:
Začiatok prác: do troch dní od podpísania zmluvy o dielo obidvomi stranami
Ukončenie prác: 22.12.2017

6. Podmienky účasti, obsah ponuky:
Podmienkou účasti v predmete zákazky je predloženie dokladu –
Návrh na plnenie kritérií (cenová ponuka).
7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Cenová ponuka bude zhotovená na základe opisu prác a osobnej obhliadky miesta realizácie.
Kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk bude najnižšia navrhovaná cena celkom v EUR (vrátane
DPH) za celý predmet zákazky.

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je potrebné
určiť najviac na 2 desatinné miesta.

Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- výška DPH...% (ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € a upozorní na túto skutočnosť)
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH

8. Obchodné podmienky:
Výsledkom súťaže bude uzatvorenie Zmluvy o dielo na realizáciu akcie „PD- rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná 2“.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak predložené ponuky budú pre obstarávateľa zjavne nevýhodné.
9. Platobné podmienky:
Verejný obstarávateľ uhradí cenu za dodanie prác na základe vystavenej faktúry po odovzdaní vypracovanej projektovej dokumentácie.

10. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 20.11.2017 o 12:00.
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ a heslom „PD- rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná 2“ do lehoty určenej na predkladanie ponúk.
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú vyhodnocované.

11. Podmienky vyhodnotenia ponúk
11.1. Vyhodnotenie ponúk bude neverejné.
11.2. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Uchádzačovi, ktorého ponuku verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešná, bude odoslané oznámenie o jej úspešnosti a bude vyzvaný na podpísanie zmluvy o dielo.
11.3. Komunikácia s uchádzačmi bude realizovaná prostredníctvom emailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

12. Ďalšie informácie
12.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk ak sa zmenia podstatne okolnosti za ktorých bola súťaž vyhlásená. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade ak ceny v ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov pridelených na predmet zákazky.
12.2. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
12.3. Proti rozhodnutiu o výbere úspešného uchádzača v tejto zákazke nie je možné podať námietky.

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881