en
Neprehliadnite


Vedúci /a/ strediska – sociálny pracovník, DD a DSS, Moyzesova 10, 968 01 Nová Baňa

Vedúci /a/ strediska – sociálny pracovník, DD a DSS, Moyzesova 10, 968 01 Nová Baňa

Domov sociálnych služieb Hrabiny,
Rekreačná cesta 6393/60, 968 01 Nová Baňa v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
vyhlasuje podľa ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Smernice č.006/2013/ODDSS Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vedúcich zamestnancov, sociálnych pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach na výkon opatrení sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately a jej dodatkov zriadených Banskobystrickým samosprávnym krajom a jej dodatkov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie pracovného miesta:
• Vedúci /a/ strediska – sociálny pracovník, DD a DSS, Moyzesova 10, 968 01 Nová Baňa

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní môžu podať záujemcovia spĺňajúci podmienky:
o Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, špecializácia - sociálna práca
o Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
o Zdravotnú spôsobilosť
o Bezúhonnosť – výpis z registra trestov
o Osobnostné a manažérske predpoklady
o Prax v riadiacej a sociálnej práci vítaná
o Užívateľské zručnosti práce s PC (MS Office, Internet)
o Ďalšie špeciálne akreditované alebo certifikované vzdelanie vítané
o Prezentácia projektu vo vzťahu k výkonu vedúceho uvedeného úseku /maximálne v rozsahu 3 strán/

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní zašlú písomnú žiadosť s nasledovnými údajmi a prílohami:
• Profesijný životopis
• Žiadosť o účasť vo výberovom konaní
• Motivačný list
• Doklady preukazujúce kvalifikáciu
• Zámer rozvoja strediska DDaDSS, /maximálne v rozsahu troch strán /
• Písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania
• Presná adresa pre doručovanie písomností a telefonický kontakt
 

Žiadosť zasielajte najneskôr do 22. 12. 2017 v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – vedúci /a/ strediska – sociálny pracovník DD a DSS Nová Baňa“ na adresu Domov sociálnych služieb Hrabiny, Rekreačná cesta 6393/60, 968 01 Nová Baňa.
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881