en
Neprehliadnite


Videozáznam: Mestské zastupiteľstvo 13.12.2017

Videozáznam: Mestské zastupiteľstvo 13.12.2017

0:02:54 1. Kontrola plnenia uznesení
0:03:41 2. Správy z kontrol
0:08:32 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2018
0:09:57 4. Majetkové veci
0:44:41 5. VZN o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva
0:46:10 6. 7. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa
0:51:44 7. Rozpočet mesta Nová Baňa na roky 2018 - 2020
3:50:23 8. Zápis do kroniky mesta Nová Baňa za rok 2016
3:53:06 9. VZN o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených s podporou štátu
3:54:46 10. KBV Hrádza BD A2 Nová Baňa – doplnok 2
4:13:50 11. Rôzne
4:18:13 12. Diskusia
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881