en
Neprehliadnite


Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 16. 5. 2018

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 16. 5. 2018

V zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Novej Bani čl. VI ods. 6 z dôvodu, že dňa 2. 5. 2018 nebolo mestské zastupiteľstvo uznášania schopné, primátor mesta Nová Baňa zasadnutie prerušil a zvoláva zasadnutie na prerokovanie celého zasadnutia na deň

16. mája 2018 (t.j. v stredu) o 15.00 hod.

do zasadačky MsÚ v Novej Bani, v Podnikateľskom centre na I. poschodí s nezmeneným programom:

O t v o r e n i e
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Výročná správa oblastnej organizácie cestovného ruchu Región GRON za rok 2017
3. Správa o inventarizácii majetku mesta Nová Baňa k 31.12.2017
4. Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2017
5. 1. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2018
6. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2017
7. Majetkové veci
8. Voľba prísediacich okresného súdu
9. Diskusia
Z á v e r

 

 

Mgr. Ján Havran
primátor mesta

 

Nakoľko sa jedná o zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré je zvolávané s rovnakým navrhovaným programom opakovane v zmysle Rokovacieho poriadku MsZ v Novej Bani pre neuznášania schopnosť, súčasťou pozvánky nie sú materiály na MsZ, ktoré boli už raz doručované.
Materiály sú zverejnené aj na stránke mesta www.novabana.sk v sekcii „Mestské zastupiteľstvo“, „Pracovné materiály“.
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881