en
Neprehliadnite


Obchodná verejná súťaž: chata TS Tajch

Obchodná verejná súťaž: chata TS Tajch

Mesto Nová Baňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž s využitím elektronického súťažného predaja. Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Tajch v Novej Bani, podľa LV č. 3853:
stavba Sociálno – prevádzková budova, súpisné číslo 6525 na parcele číslo C KN 1840, pozemok registra "C" parcelné číslo C KN 1840, výmera 538 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 49.590,00 EUR.

Predaj nehnuteľností sa uskutoční formou elektronickej aukcie, prostredníctvom aukčného systému (ak budú predložené minimálne dva návrhy).
Lehota na podávanie návrhov: 28.11.2018 (streda) do 12.00 hod., v zalepenej obálke so spätnou adresou záujemcu, na adresu: Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa, s označením hesla: „7.OVS - predaj chata TS Tajch NEOTVÁRAŤ!“.
Bližšie informácie je možné získať na tel. č. 045/ 67 82 822, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881