en
Neprehliadnite


Obchodná verejná súťaž: mestská chata Tajch

Obchodná verejná súťaž: mestská chata Tajch

Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v katastrálnom území Nová Baňa, mesto Nová Baňa, okres Žarnovica, v lokalite Tajch, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, podľa listu vlastníctva č. 3853, konkrétne:

stavba
Rekreačná chata, súpisné číslo 6471 na parcele číslo C KN 1799/3, popis stavby: STAVBA

pozemky registra „C“
parcelné číslo C KN 1799/3, výmera 91 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
parcelné číslo C KN 1799/2, výmera 1074 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
parcelné číslo C KN 1798/2, výmera 118 m2, druh pozemku orná pôda,

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 62.200,00 EUR, slovom: šesťdesiatdvatisícdvesto eur, za celý predmet súťaže. Na predmet súťaže bol zadaný znalecký posudok č. 25/2018, vypracovaný znalcom Ing. Miroslavom Hricom.

Záujemca je povinný predmet súťaže odkúpiť v stave akom sa nachádza.
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881