en
Neprehliadnite


Obchodná verejná súťaž: KD Stará Huta

Obchodná verejná súťaž: KD Stará Huta

Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v katastrálnom území Nová Baňa, mesto Nová Baňa, okres Žarnovica, v lokalite Stará Huta, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, podľa listu vlastníctva č. 3853, konkrétne:

stavba
Kultúrny dom Stará Huta, súpisné číslo 12 na parcele číslo C KN 5044, popis stavby: STAVBA

pozemky registra „C“
parcelné číslo C KN 5044, výmera 571 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
parcelné číslo C KN 5045, výmera 614 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

 

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 34.300,00 EUR, slovom: tridsaťštyritisíctristo eur, za celý predmet súťaže. Na predmet súťaže bol zadaný znalecký posudok č. 19/2018, vypracovaný znalcom Ing. Miroslavom Hricom.

Záujemca je povinný predmet súťaže odkúpiť v stave akom sa nachádza.
 

Kompletné informácie
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881