en
Neprehliadnite


Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 27. 6. 2018

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 27. 6. 2018

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

27. júna 2018 (t.j. v stredu) o 15.00 hod.

do zasadačky MsÚ v Novej Bani, v Podnikateľskom centre na I. poschodí s nasledovným programom:

O t v o r e n i e
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2018
3. 3. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2018
4. VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v Novej Bani
5. Správa o hospodárení Mestského bytového podniku Nová Baňa, s.r.o. za rok 2017
6. Správa o hospodárení za rok 2017 v Mestských lesoch spol. s r. o. Nová Baňa
7. KBV Hrádza BD A2 Nová Baňa – doplnok 3
8. Majetkové veci
9. Určenie volebných obvodov a počet poslancov mestského zastupiteľstva na nové volebné obdobie rokov 2018 – 2022
10. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na volebné obdobie rokov
2018 – 2022
11. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Novej Bani
12. Diskusia
Z á v e r

 

 

Mgr. Ján Havran
primátor mesta
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881