en
Neprehliadnite


Výzva na doplňujúce voľby členov rady školy

Výzva na doplňujúce voľby členov rady školy

Primátor mesta Nová Baňa v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výzvu

na doplňujúce voľby dvoch zástupcov pedagogických zamestnancov a jedného zástupcu rodičov za členov do rady školy
v Základnej škole Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa.

Rada školy má 11 členov v zložení:
2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov,
4 zvolení zástupcovia rodičov,
4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Žiadame Vás, aby doplňujúcu voľbu členov Rady školy zo zástupcov rodičov a pedagogických zamestnancov v termíne do 30.9.2018 zabezpečila riaditeľka Základnej školy v Novej Bani, ktorá určí miesto, termín a čas konania doplňujúcich volieb. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním.

Kandidátov do rady školy za pedagogických zamestnancov a rodičov žiakov školy, môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do termínu konania volieb.
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881