en
Neprehliadnite


Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 19. 9. 2018

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 19. 9. 2018

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

19. septembra 2018 (t.j. v stredu) o 15.00 hod.

do zasadačky MsÚ v Novej Bani, v Podnikateľskom centre na I. poschodí s nasledovným programom:

O t v o r e n i e
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Správa z kontroly
3. Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa za I. polrok 2018
4. 5. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2018
5. VZN o trhovom poriadku pre príležitostný trh
6. Majetkové veci
7. Diskusia
Z á v e r

Mgr. Ján Havran
primátor mesta

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881