en
Neprehliadnite


Novovytvorené miesta podporené z eurofondov

Novovytvorené miesta podporené z eurofondov

Mesto Nová Baňa podalo v spolupráci so Základnou školou Jána Zemana Nová Baňa žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez operačný program Ľudské zdroje na projekt: Novovytvorené miesta v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo prijímateľovi Základnej škole Jána Zemana nenávratný finančný príspevok v žiadanej výške 188 698,50 eur, čo predstavuje 95% zo zdrojov EÚ a SR.

Cieľom projektuje zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Predmetom projektu je vytvorenie nových pracovných miest v zložení 4 miesta asistent učiteľa a inkluzívny tím v zložení školský psychológ a špeciálny pedagóg. Tím profesionálov sa bude spolupodieľať na procese učenia, realizovať edukatívnu pomoc a pomáhať žiakom so ŠVVP zúčastňovať sa kvalitnejšieho výchovno-vzdelávacieho procesu. Miesto realizácie je Základná škola Jána Zemana Nová Baňa. Doba realizácie: 36 mesiacov. Cieľovou skupinou a merateľným ukazovateľom sú žiaci základnej školy so ŠVVP.

Prostredníctvom projektu vieme realizovať aj víziu základnej školy, aby každé dieťa zažívalo v škole úspech, aby v rámci svojich možností napredovalo. Naším cieľom je, aby všetci žiaci Základnej školy Jána Zemana získali vzdelanie v hlavnom prúde vzdelávania, bez vyčleňovania jednotlivcov v rámci skupín a zo skupín.   

 

PhDr. Lenka Šubová

projektová manažérka

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881