en
Neprehliadnite


Obchodná verejná súťaž: stavebný pozemok Hájles

Obchodná verejná súťaž: stavebný pozemok Hájles

Mesto Nová Baňa vyhlasuje v zmysle § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku. Predmetom súťaže je uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku C KN parc. č. 483/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmera 488 m2 a C KN parc. č. 483/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmera 578 m2, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Hájles v Novej Bani, podľa LV č. 3853. Minimálna kúpna cena je stanovená po 12,55 eur/m2.

Lehota na podávanie návrhov: 12.12.2018 (streda) do 12.00 hod., v zalepenej obálke so spätnou adresou záujemcu, na adresu: Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa, s označením hesla: „6.OVS – uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku, Hájles - NEOTVÁRAŤ!“
Bližšie informácie je možné získať na tel. č. 045/ 67 82 822, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881