en
Neprehliadnite


Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ Nová Baňa

Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ Nová Baňa

Mesto Nová Baňa v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Novej Bani:

Zamestnávateľ: Mesto Nová Baňa

Sídlo zamestnávateľa: Mestský úrad Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa

Názov funkcie: Samostatný odborný referent

Rozsah pracovného úväzku: Plný úväzok 1,0

Termín nástupu: 01.02.2019

Organizačný útvar: Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia, správy majetku

Kvalifikačné predpoklady: Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – technického zamerania

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť príslušných právnych predpisov: zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, zákon o ochrane ovzdušia, zákon o premávke na pozemných komunikáciách, zákon o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • ovládanie PC (Microsoft Office, internet) – úroveň pokročilá,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilnosť, kreatívnosť,
 • vodičský preukaz skupiny B.

Rámcová náplň práce:

 • vybavovanie agendy vyplývajúcej pre mestský úrad zo stavebného zákona a príslušných predpisov pri povoľovaní stavieb, stavebných úprav, reklamných a informačných tabúľ spolu s prejednávaním priestupkov. vybavuje pre Mesto Nová Baňa agendu v prenesenom výkone štátnej správy vyplývajúcu zo zákona o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) vrátane vydávania rozhodnutí o výške poplatku podľa  zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a vymáhania neuhradených pohľadávok;
 • vydávanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (vyhradené parkovanie, rozkopávky a uzávierky) v súlade zo zákonom o premávke na pozemných komunikáciách;
 • vybavovanie agendy vyplývajúcej pre mesto zo zákona o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov;
 • vybavovanie agendy vyplývajúcej z cestného zákona o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktoré vyplývajú pre MsÚ, ako i prerokovanie priestupkov.

Výhodou je:

 • osobitné kvalifikačné predpoklady na zabezpečenie požadovaných činností

Ponúkaný plat:

 • podľa zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť,
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • písomné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon obsadzovanej pozície,
 • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Dátum a miesto podania žiadosti:
Písomné žiadosti spolu s požadovanými dokladmi môžete zasielať na adresu mestského úradu alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa v termíne do 25. januára 2019 do 15,30 hod. Rozhodujúci je dátum na prezentačnej pečiatke. Na základe predložených žiadostí budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Mgr. Ľudmila Rajnohová

Telefón: 045/67 82 820, 0917 590 700
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V Novej Bani, 04. januára 2019
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881