en
Neprehliadnite


Výberové konanie na vedúceho oddelenia výstavby a investícií

Výberové konanie na vedúceho oddelenia výstavby a investícií

Mesto Nová Baňa vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na obsadenie miesta

vedúceho oddelenia výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia, správy majetku.

 

Zamestnávateľ: Mesto Nová Baňa

Sídlo zamestnávateľa: Mestský úrad Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa

Funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: Vedúci oddelenia výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia, správy majetku

Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer

Rozsah pracovného úväzku: úväzok 0,8

Predpokladaný termín nástupu: 15.02.2019

Ponúkaný plat: podľa zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá na výkon funkcie:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – stavebné zameranie,
 • najmenej 5 rokov praxe v odbore,
 • znalosť príslušných právnych predpisov zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon o cestnej premávke v znení neskorších predpisov, zákon o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákon o životnom prostredív znení neskorších predpisov, zákon o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon o obecnom zriadení,

Iné požiadavky:

 • ovládanie PC (Microsoft Office, internet) – úroveň pokročilá,
 • riadiace a organizačné schopnosti, flexibilnosť, zodpovednosť, samostatnosť,
 • vodičský preukaz skupiny B.

 

Výhodou je:

 • prax v riadiacej funkcii
 • osobitné kvalifikačné predpoklady na zabezpečenie požadovaných činností

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť,
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • doklady o prípadnom ďalšom vzdelaní a odbornej spôsobilosti,
 • výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • písomné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon obsadzovanej pozície,
 • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Písomné žiadosti spolu s požadovanými dokladmi môžete zasielať v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – Vedúci oddelenia výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia, správy majetku – neotvárať“a uvedeným menom a adresou odosielateľa na adresu mestského úradu alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa v termíne do 29. januára 2019 do 15,30 hod. Rozhodujúci je dátum na prezentačnej pečiatke.

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky budú písomne pozvaní na výberové konanie. Výberové konanie sa uskutoční formou pohovoru zameraného na znalosti v danej problematike.

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ

Telefón: 045/6857820, 0917 590 700
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V Novej Bani, 04. januára 2019
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881