en
Neprehliadnite


Ako vybaviť

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021 podávajú len tí daňovníci, u ktorých nastala oproti roku 2020 nejaká zmena. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane. Tlačivá daňového priznania sú jednotné pre celé Slovensko a sú zverejnené na stránke Ministerstva financií a aj na stránke mesta.

Miestne príslušným správcom dane z nehnuteľností je mesto, na území ktorého sa nehnuteľnosť nachádza. To znamená, že Mesto Nová Baňa je príslušným správcom dane pre všetky nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území mesta Nová Baňa.

Kto podáva priznanie k dani z nehnuteľností:

 • daňovník, ktorý v predchádzajúcom zdaňovacom období nadobudol do vlastníctva nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území mesta Nová Baňa,
 • daňovník, ktorému v predchádzajúcom zdaňovacom období zaniklo vlastnícke právo (nehnuteľnosti predal, daroval...)
 • daňovník, u ktorého došlo oproti predchádzajúcemu roku k zmene vo vlastníctve nehnuteľností (kúpa, predaj, darovanie, dedičstvo, zmena účelu využitia, vydanie staveb. povolenia, kolaudácia, odstránenie stavby, zmena druhu pozemku a pod.).

Daňovníci, u ktorých zmeny nenastali, priznanie k dani z nehnuteľností nepodávajú a daň im bude vyrubená rozhodnutím.

Ako sa podáva daňové priznanie:

 • daňové priznanie sa podáva podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia
 • podáva sa na predpísaných tlačivách, ktoré si daňovník môže prevziať v Klientskom centre na Mestskom úrade, alebo stiahnuť z internet. stránky mesta.

Kedy a kde sa podáva daňové priznanie:

 • daňové priznanie sa podáva v lehote do 31.januára zdaňovacieho obdobia
 • vyplnené daňové priznanie treba doručiť na Mestský úrad, Klientske centrum, Námestie Slobody 1, 968 01 Nová Baňa

K vyplneniu daňového priznania potrebujete:

 • výpis z listu vlastníctva
 • podľa okolností: kúpno-predajnú zmluvu, osvedčenie o dedičstve, darovaciu zmluvu, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, právoplatné stavebné povolenie, rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu alebo iný doklad o prevode vlastníctva nehnuteľnosti

Vyrubenie dane:

 • Podané daňové priznanie bude správcom dane skontrolované a bude vyrubená daň. Správca dane následne doručí daňovníkovi rozhodnutie, v ktorom bude mať uvedenú výšku dane, postup úhrady a splatnosť dane.

Upozornenie:

 • Za nesplnenie niektorej z uvedených povinností alebo za ich splnenie po lehote určenej zákonom môže správca dane uložiť pokutu.

Legislatíva

 • Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 563/2009 Z.z.. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • VZN č. 6/2019 o dani z nehnuteľností

Kontakty:

 • Mestský úrad, Námestie Slobody č.1, Nová Baňa, Klientske centrum
 • Mgr. Lucia Obrcianová, tel. 045/6782816, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie informácie:

Zdaňovanie nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebyt. priestorov.

 

DAŇ Z POZEMKOV :

Daňovníkom je:

 • vlastník pozemku
 • správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce alebo VÚC zapísaný v katastri nehnuteľností
 • FO alebo PO, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky
 • nájomca, ak je uzatvorená nájomná zmluva na dobu najmenej 5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností, nájomca, ak má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom
 • osoba, ktorá pozemok skutočne užíva, pokiaľ nemožno určiť daňovníka na základe vyššie uvedených možností

Predmetom dane z pozemkov sú:

 • orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty
 • záhrady
 • zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
 • stavebné pozemky

Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra nehnuteľností. Za stavebný pozemok sa považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v stavebnom povolení.

 

DAŇ ZO STAVIEB :

Daňovníkom je:

 • vlastník stavby
 • správca stavby vo vlastníctve štátu, obce alebo VÚC
 • FO alebo PO, ktorá stavbu skutočne užíva, ak nemožno určiť daňovníka na základe vyššie uvedených možností

Predmetom dane zo stavieb sú:

 • stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 • chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
 • samostatne stojace garáže
 • stavby hromadných garáží
 • stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
 • priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 • stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
 • ostatné stavby

Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie vo výške 0,050 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia(resp. okrem prízemia). Zdaňujú sa nadzemné aj podzemné podlažia.

Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

 

DAŇ Z BYTOV :

Daňovníkom dane z bytov je:

 • vlastník bytu alebo nebytového priestoru
 • správca bytu vo vlastníctve štátu, obce alebo VÚC

Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory.

Základom dane je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v tlačive daňového priznania.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva.
Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú počas roka, sa neprihliada, okrem prípadu nadobudnutia vlastníctva vydražením alebo dedičstvom.

Mesto poskytuje nasledovné zníženie dane z nehnuteľností:

 1. 50% z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,
 2. 50% z daňovej povinnosti za stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie,
 3. 50% z daňovej povinnosti za stavby na bývanie alebo byty vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
 4. 50% z daňovej povinnosti za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,
 5. 50% z daňovej povinnosti za stavby na bývanie alebo byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Nárok na zníženie dane si daňovník uplatňuje v daňovom priznaní v termíne do 01.02.2021, inak nárok na zníženie zaniká.
 


Na základe ohlásenia /Ohlásenie poľnohospodárskej výroby/ Mestský úradrn v Novej Bani zapíše samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie,o čom žiadateľovi vystaví osvedčenie o zápise do evidencie SHR.

Potrebujete:

 • Vypísané ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)
 • Doklad o vlastníctve alebo nájme pôdy – iba k nahliadnutiu
 • Fotokópia IČO ( v prípade už prideleného)

Poplatok

 • Ohlásenie zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (vydanie osvedčenia) podlieha zaplateniu správneho poplatku podľa položky 142 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení vo výške 6,50 eur.
 • Zmena priezviska, trvalého pobytu v osvedčení o zápise SHR podlieha správnemu poplatku vo výške 1,50 eur.

Poplatok žiadateľ uhradí v pokladni Mestského úradu, Klientske centrum, Námestie slobody 1, Nová Baňa – na prízemí.

Kontakt:

 • Mestský úrad, Námestie slobody 1, oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku, 968 26 Nová Baňa – poschodie, číslo dverí 13
 • Lýdia Adamcová, tel.č. 045/6782822, adamcova@novabana. sk


Upozornenie:

 • Samostatne hospodáriaci roľník ohlási Mestskému úradu v Novej Bani do 15 dní zmenu skutočností vedených v evidencii, ako aj ukončenie poľnohospodárskej výroby.


Legislatíva

 

 • - Zákon č. 219/1991 Zb. zo dňa 17. Mája 1991, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

 


( Právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov)

Mestský úrad, oddelenie výstavby a životného prostredia v Novej Bani upozorňuje prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (so súhrnným menovitým tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW) na území mesta, t.j. právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov na povinnosť vyplývajúcu z § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), oznámiť každoročne do 15. februára na MsÚ v Novej Bani za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok.

Potrebné doklady

 • Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia – viď. Príloha č. 1 VZN č.4/2020 zo dňa 13.05.2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
 • Vyplnené Oznámenie doručiť na MsÚ elektronicky (do elektronickej schránky), poštou alebo osobne do podateľne na MsÚ (klientské centrum)

Poplatok

 • výška poplatku je vypočítaná na základe predložených údajov v Oznámení a schváleného VZN č.4/2020 zo dňa 13.05.2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Kontakt

 • Mestský úrad, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, prízemie, č.dverí 1
 • Ing. Katarína Naďová, tel.č. 045/6782855, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Upozornenie

 • za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 zák.č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov bude uložená pokuta do výšky 663,87 €.

Legislatíva

 • zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 • VZN č.4/2020 zo dňa 13.05.2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (priloha-VZN-42020.pdf)priloha-VZN-42020.pdf79 kB

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia /MZZO/ sú v zmysle § 17 odst.1 písm.a/ zák.č.137/2010 Z.z. povinný písomne požiadať mesto Nová Baňa o vydanie súhlasu s uvedením MZZO do prevádzky.

Potrebujete

 • žiadosť o vydanie súhlasu s uvedením MZZO do prevádzky
 • revízne správy

Lehota na vybavenie

 • do 30 dní

Poplatok

 • bez poplatku

Kontakt

 • Mestský úrad, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, prízemie, č.dverí 1
 • Ing. Katarína Jančeková, tel.č. 045/6782855, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Legislatíva

 • zákon č.137/2010 Z.z. o ovzduší a súvisiace predpisy
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800