en
Neprehliadnite


Daň za psa

Daň za psa

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je

 1. Vlastníkom psa, alebo
 2. Držiteľom psa.

Základom dane je počet psov.


Ročná sadzba dane je v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č.7/2012 zo dňa 13.12.2012 o miestnych daniach:

a) 3,30 eur ročne za každého psa chovaného pri rodinnom dome v mestských častiach, ktorými sú:

 • ŠTÁLE (Bačova cesta, Bexápel, Bôrina, Feriancov rígel, Hornozemská cesta, Hrabcova cesta, Kolibská cesta, Kozákova dolina, Kútovská cesta, Laznícka cesta, Lietajova cesta, Matiašova cesta, Slameníkova cesta, Poliačikova cesta, Pelúchova cesta, Poľná cesta, Potočná cesta, Rekreačná cesta, Sadovnícka cesta, Sedlová cesta, Štefankova cesta, Tajch, Viničná cesta, Prírodná),
 • Stará Huta
 • Bukovina
 • Chotár

b) 6,65 eur ročne za každého psa chovaného pri rodinnom dome v ostatných častiach mesta a za psa chovaného právnickou osobou, ktorá nie je zriadená na podnikanie,

c) 33,20 eur ročne za každého psa chovaného v byte hromadnej bytovej výstavby alebo v byte slúžiacom pre verejné účely,

d) 33,20 eur ročne za každého psa, ktorý je využívaný na podnikateľské účely alebo umiestnený v podnikateľskom objekte.


Upozornenie pre daňovníkov s trvalým pobytom v bytovom dome v meste Nová Baňa, ktorí držia psa v rodinnom dome!!! – V zmysle VZN č. 7/2012 zo dňa 13.12.2012 o miestnych daniach je daňovník s trvalým pobytom v bytovom dome v meste Nová Baňa, ktorý drží psa pri rodinnom dome povinný predložiť správcovi dane písomné prehlásenie potvrdené správcom alebo spoločenstvom bytového domu, že pes nie je držaný v bytovom dome – v prípade, že daňovník uvedené prehlásenie potvrdené správcom bytového domu nedoloží, bude mu vyrubená daň ako za psa chovaného v byte!!!

Pri odhlásení psa z evidencie je daňovník povinný vrátiť identifikačnú známku pre psa, ktorú prevzal, keď psa do evidencie prihlásil, ak známku v prípade straty alebo znehodnotenia nevráti, je povinný uhradiť pri odhlásení poplatok 2 eur.

 

Daňové priznanie – daň za psa (súčasť priznania na daň z nehnuteľností) – spoločné tlačivo na prihlásenie a odhlásenie psa z evidencie

 1. Vzor tlačiva daňového priznania na priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 2. Poučenie na vyplnenie priznania

Potvrdenie správcu bytového domu o nedržaní psa v bytovom dome

 1. Vzor tlačiva


Kontakt :

1) Evidencia dane za psa – Finančné oddelenie Mestského úradu v Novej Bani

 • telefonické a e-mailové dotazy k dani za psa - č.tel.:045/6782811,
 • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

2) Klientske centrum Mestského úradu - prihlášky, odhlášky dane za psa, potvrdenia k dani za psa, známky za psa – stránkové dni pondelok, utorok piatok 7.30-12.00 hod, 12.30-15.30 hod., streda 7.30-12.00 hod, 12.30-16.30 hod.
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800