en
Neprehliadnite


Daň za ubytovanie

Daň za ubytovanie

Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis.  

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.  

Základom dane je počet prenocovaní.  

Sadzba dane je určená vo výške 0,35 eura na jednu osobu a prenocovanie.  

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.  

Oznámenie k dani:

Platiteľ dane je povinný podať Oznámenie k dani za ubytovanie o vzniku daňovej povinnosti v lehote do 30 dní odo dňa začatia prevádzkovania ubytovacieho zariadenia a ak dôjde k zmene daňovej povinnosti alebo ak daňová povinnosť zanikne, platiteľ je povinný písomne túto skutočnosť oznámiť na tlačive Oznámenie k dani za ubytovanie o zániku daňovej povinnosti  správcovi dane do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.  

Zúčtovanie dane:

Platiteľ dane predloží  Zúčtovanie dane za ubytovanie  za každé ubytovacie zariadenie na území mesta na samostatnom tlačive a odvedie vybranú daň správcovi dane do 15 dní odo dňa zúčtovania dane. Zúčtovanie dane vykoná 1x štvrťročne do 15 dní od skončenia príslušného štvrťroka s predložením knihy ubytovaných za zdaňované obdobie k nahliadnutiu správcovi dane.

Forma úhrady:

Daň je možné uhradiť bankovým prevodom na účet mesta č. 14429422/0200, alebo v hotovosti do pokladne  mestského úradu.

Legislatíva

  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 563/2009 Z.z.  o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  • VZN č. 7/2012 o miestnych daniach

Kontakt

  • Mestský úrad, Námestie slobody 1, Klientské centrum
  • Mgr. Lucia Obrcianová, tel. č. 045/6782816, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800