en
Neprehliadnite


Daň za predajné automaty

Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 

Základom dane je počet predajných automatov.

Sadzba dane je 33,20 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Daňovník je povinný podať priznanie k dani za predajné automaty v termíne do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti alebo zániku daňovej povinnosti.  

Vyrubenie a platenie dane: Správca dane vyrubí daň rozhodnutím, v ktorom bude uvedená výška dane a postup úhrady dane.

Legislatíva:

  • Zákon 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  • VZN č. 7/2012 o miestnych daniach

Kontakty

  • Mestský úrad, Námestie slobody 1, Klientské centrum
  • Mgr. Lucia Obrcianová, tel. č. 045/6782816, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800