en
Neprehliadnite


Žiadosť o poskytnutie dotácie

Žiadosť o poskytnutie dotácie

Čo by si žiadatelia pred podaním žiadosti o poskytnutie dotácie mali preveriť ?

 1. Či je žiadateľ Právnická osoba (občianske združenie, obchodná spoločnosť) alebo Fyzická osoba podnikateľ (živnostník) ?
 2. Či má sídlo alebo trvalý pobyt a zároveň pôsobí v meste N.Baňa alebo, či žiadatelia dotácie pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta?
 3. Či sa pri žiadosti jedná o podporu 
  • Všeobecne prospešnej služby
  • Všeobecne prospešného účelu
  • Verejnoprospešného účelu
  • Podnikania a zamestnania
 4. Či dotácia má smerovať do cieľových oblastístanovených vo VZN ?
  • kultúrne aktivity, zachovanie kultúrnych hodnôt a kultúrneho dedičstva,
  • telovýchova a šport,
  • osveta, výchova a vzdelávanie,
  • zdravotníctvo,
  • sociálna oblasť a zdravotne postihnutí,
  • ochrana a tvorba životného prostredia,
  • aktivity, ktoré propagujú mesto v celoštátnom, alebo medzinárodnom meradle.
 5. Či dotácia nie je poskytnutá na potreby, ktoré by boli v rozpore s koncepciou jednotlivých oblastí života mesta ? (posudzuje príslušná komisia pri MsZ)
 6. Či žiadateľ vyúčtoval predchádzajúcu dotáciu ? (riadne a včas)
 7. Či má žiadateľ vyrovnané iné záväzky voči mestu ? (potvrdenie od finančného, majetkového a oddelenie výstavby a životného prostredia)
 8. Či bola podaná žiadosť na formulári zverejnenom na internetovej stránke mesta ? (alebo či obsahuje všetky náležitosti podľa VZN)
 9. Či žiadosť obsahuje všetky prílohy ( Doklad osvedčujúci existenciu žiadateľa)

Formuláre
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800