en
Neprehliadnite


Ako vybaviť

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Vznik a zánik daňovej povinnosti:

 • daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýh. hracie prístroje prevádzkuje
 • daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
 • jej vznik a zánik je daňovník povinný písomne oznámiť správcovi dane do 30 dní od jej vzniku alebo zániku na tlačive priznania k dani za nevýherné hracie prístroje

Sadzba dane:

 • Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 16,60 eur.

Vyrubenie a platenie dane:

 • Správca dane vyrubí daň rozhodnutím, v ktorom bude uvedená výška dane a postup úhrady dane.

Legislatíva

 • Zákon 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
 • VZN č. 7/2012 o miestnych daniach

Kontakty

 • Mestský úrad, Námestie slobody 1, Klientské centrum
 • Mgr. Lucia Obrcianová, tel. č. 045/6782816, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 

Základom dane je počet predajných automatov.

Sadzba dane je 33,20 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Daňovník je povinný podať priznanie k dani za predajné automaty v termíne do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti alebo zániku daňovej povinnosti.  

Vyrubenie a platenie dane: Správca dane vyrubí daň rozhodnutím, v ktorom bude uvedená výška dane a postup úhrady dane.

Legislatíva:

 • Zákon 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
 • VZN č. 7/2012 o miestnych daniach

Kontakty

 • Mestský úrad, Námestie slobody 1, Klientské centrum
 • Mgr. Lucia Obrcianová, tel. č. 045/6782816, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis.  

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.  

Základom dane je počet prenocovaní.  

Sadzba dane je určená vo výške 0,35 eura na jednu osobu a prenocovanie.  

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.  

Oznámenie k dani:

Platiteľ dane je povinný podať Oznámenie k dani za ubytovanie o vzniku daňovej povinnosti v lehote do 30 dní odo dňa začatia prevádzkovania ubytovacieho zariadenia a ak dôjde k zmene daňovej povinnosti alebo ak daňová povinnosť zanikne, platiteľ je povinný písomne túto skutočnosť oznámiť na tlačive Oznámenie k dani za ubytovanie o zániku daňovej povinnosti  správcovi dane do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.  

Zúčtovanie dane:

Platiteľ dane predloží  Zúčtovanie dane za ubytovanie  za každé ubytovacie zariadenie na území mesta na samostatnom tlačive a odvedie vybranú daň správcovi dane do 15 dní odo dňa zúčtovania dane. Zúčtovanie dane vykoná 1x štvrťročne do 15 dní od skončenia príslušného štvrťroka s predložením knihy ubytovaných za zdaňované obdobie k nahliadnutiu správcovi dane.

Forma úhrady:

Daň je možné uhradiť bankovým prevodom na účet mesta č. 14429422/0200, alebo v hotovosti do pokladne  mestského úradu.

Legislatíva

 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 563/2009 Z.z.  o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
 • VZN č. 7/2012 o miestnych daniach

Kontakt

 • Mestský úrad, Námestie slobody 1, Klientské centrum
 • Mgr. Lucia Obrcianová, tel. č. 045/6782816, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je

 1. Vlastníkom psa, alebo
 2. Držiteľom psa.

Základom dane je počet psov.


Ročná sadzba dane je v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č.7/2012 zo dňa 13.12.2012 o miestnych daniach:

a) 3,30 eur ročne za každého psa chovaného pri rodinnom dome v mestských častiach, ktorými sú:

 • ŠTÁLE (Bačova cesta, Bexápel, Bôrina, Feriancov rígel, Hornozemská cesta, Hrabcova cesta, Kolibská cesta, Kozákova dolina, Kútovská cesta, Laznícka cesta, Lietajova cesta, Matiašova cesta, Slameníkova cesta, Poliačikova cesta, Pelúchova cesta, Poľná cesta, Potočná cesta, Rekreačná cesta, Sadovnícka cesta, Sedlová cesta, Štefankova cesta, Tajch, Viničná cesta, Prírodná),
 • Stará Huta
 • Bukovina
 • Chotár

b) 6,65 eur ročne za každého psa chovaného pri rodinnom dome v ostatných častiach mesta a za psa chovaného právnickou osobou, ktorá nie je zriadená na podnikanie,

c) 33,20 eur ročne za každého psa chovaného v byte hromadnej bytovej výstavby alebo v byte slúžiacom pre verejné účely,

d) 33,20 eur ročne za každého psa, ktorý je využívaný na podnikateľské účely alebo umiestnený v podnikateľskom objekte.


Upozornenie pre daňovníkov s trvalým pobytom v bytovom dome v meste Nová Baňa, ktorí držia psa v rodinnom dome!!! – V zmysle VZN č. 7/2012 zo dňa 13.12.2012 o miestnych daniach je daňovník s trvalým pobytom v bytovom dome v meste Nová Baňa, ktorý drží psa pri rodinnom dome povinný predložiť správcovi dane písomné prehlásenie potvrdené správcom alebo spoločenstvom bytového domu, že pes nie je držaný v bytovom dome – v prípade, že daňovník uvedené prehlásenie potvrdené správcom bytového domu nedoloží, bude mu vyrubená daň ako za psa chovaného v byte!!!

Pri odhlásení psa z evidencie je daňovník povinný vrátiť identifikačnú známku pre psa, ktorú prevzal, keď psa do evidencie prihlásil, ak známku v prípade straty alebo znehodnotenia nevráti, je povinný uhradiť pri odhlásení poplatok 2 eur.

 

Daňové priznanie – daň za psa (súčasť priznania na daň z nehnuteľností) – spoločné tlačivo na prihlásenie a odhlásenie psa z evidencie

 1. Vzor tlačiva daňového priznania na priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 2. Poučenie na vyplnenie priznania

Potvrdenie správcu bytového domu o nedržaní psa v bytovom dome

 1. Vzor tlačiva


Kontakt :

1) Evidencia dane za psa – Finančné oddelenie Mestského úradu v Novej Bani

 • telefonické a e-mailové dotazy k dani za psa - č.tel.:045/6782811,
 • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

2) Klientske centrum Mestského úradu - prihlášky, odhlášky dane za psa, potvrdenia k dani za psa, známky za psa – stránkové dni pondelok, utorok piatok 7.30-12.00 hod, 12.30-15.30 hod., streda 7.30-12.00 hod, 12.30-16.30 hod.
 

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800