en
Neprehliadnite


Ako vybaviť

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia /MZZO/ sú v zmysle § 17 odst.1 písm.a/ zák.č. 137/2010 Z.z. o ovzduší povinný písomne požiadať mesto Nová Baňa o súhlas na zmenu typu kotla MZZO, zmenu používaných palív a suroví a na zmeny využívania technologických zariadení.

Potrebujete

 • žiadosť o vydanie súhlasu so zmenou MZZO
 • projektová dokumentácia

Lehota na vybavenie

 • do 30 dní

Poplatok

 • bez poplatku

Kontakt

 • Mestský úrad, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, prízemie, č.dverí 1
 • Ing. Katarína Jančeková, tel.č. 045/6782855, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Legislatíva

 • zákon č.137/2010 Z.z. o ovzduší a súvisiace predpisy

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia /MZZO/ sú v zmysle § 17 odst.1 písm.a/ zák.č. 137/2010 Z.z. o ovzduší povinný písomne požiadať mesto Nová Baňa o vydanie súhlasu so stavbou MZZO na území mesta.

Potrebujete

 • žiadosť o vydanie súhlasu so stavbou MZZO
 • úplná projektová dokumentácia

Lehota na vybavenie

 • do 30 dní

Poplatok

 • bez poplatku

Kontakt

 • Mestský úrad, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, prízemie, č.dverí 1
 • Ing. Katarína Jančeková, tel.č. 045/6782855, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Legislatíva

 • zákon č. 137/2010 Z.z. a súvisiace predpisy

Mesto Nová Baňa je vlastníkom nájomných bytov v bytovom dome A3 a A4 na ul. Pod sekvojou v Novej Bani, ktoré boli postavené s podporou štátu – príspevkom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a úverom Štátneho fondu rozvoja bývania SR. Tieto byty spravuje Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o., ktorý s nájomníkmi uzatvára nájomné zmluvy. Žiadosti o pridelenie nájomného bytu posudzuje komisia rozvoja, sociálno – bytová pri MsZ v Novej Bani. Aby mohol byť žiadateľ o nájomný byt zaradený do zoznamu žiadateľov, musí spĺňať podmienku dostatočného príjmu. Jeho mesačný príjem a príjem osôb s ním bývajúcich nesmie byť vyšší ako je trojnásobok životného minima platného k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich zároveň nesmie byť nižší, ako je súčet ich životného minima a výšky nájomného a služieb spojených s bývaním.

Potrebujete

 • žiadosť o pridelenie nájomného bytu
 • ročné zúčtovanie dane za predchádzajúci kalendárny rok (zamestnanec)
 • potvrdenie o podaní daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok (živnostník)
 • potvrdenia o ostatných príjmoch za predchádzajúci kalendárny rok (prídavky na deti, nemocenské dávky, dôchodkové dávky atď.)

Lehota na vybavenie

 • do 30 dní

Poplatok

 • bez poplatku

Kontakt

 • Mestský úrad, Námestie slobody 1, Klientske centrum
 • Ing. Mgr. Eliška Vallová, tel. č. 045/6782817,  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Upozornenie

 • Pri posudzovaní žiadostí sa berie do úvahy, či žiadateľ nemá nedoplatky voči mestu na miestnych daniach a na poplatku za komunálny odpad.
 • Do zoznamu sa nezaradia žiadatelia, ktorí už boli nájomníkmi mestského bytu a boli neplatičmi, ktorí porušujú dobré mravy a medziľudské vzťahy v meste, ktorí majú nájomný pomer k mestskému bytu rovnakej veľkosti.

Legislatíva

 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 14/2008 zo dňa 20.11.2008 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom postavených s podporou štátu

 

Žiadosti a formuláre


Mesto Nová Baňa zabezpečuje opatrovateľskú službu, ktorú môže poskytnúť občanovi s trvalým pobytom v meste Nová Baňa na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

 

Postup pri konaní o odkázanosti na opatrovateľskú službu

Vypĺňa občan, ktorému sa má poskytovať sociálna služba. V žiadosti vyplní druh sociálnej služby – opatrovateľská služba a formu poskytovania sociálnej služby – terénna.

Vypĺňa obvodný lekár a doloží odborné lekárske nálezy, posudky, výpis zo zdravotnej dokumentácie, ktoré nie sú staršie ako 6 mesiacov.

Obe tlačivá občan doručí (osobne alebo poštou) na Mestský úrad v Novej Bani, na základe ktorých sa začne konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu.

Po zaevidovaní žiadosti sa následne vykoná sociálne šetrenie, ktoré vykonáva sociálny pracovník v domácnosti žiadateľa. Výsledkom je sociálny posudok, ktorý spolu s vyjadrením zmluvného lekára posudzuje posudkový lekár. Následne posudkový lekár vypracuje zdravotný posudok s určeným stupňom odkázanosti žiadateľa.

Na základe zdravotného posudku je vypracovaný Posudok o odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu.

Lehota na vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu

 • do 30 dní

Na základe vydaného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu si občan môže podať:

Spolu so žiadosťou občan dokladá aj nasledovné dokumenty:

Ďalšie informácie

Opatrovateľská služba sa poskytuje v pracovných dňoch v dobe od 7,00 hod. do 15,30 hod. v domácnosti občana.
Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba, platí za ňu úhradu mestu vo výške 1,50 eur/hod. podľa počtu hodín poskytovania opatrovateľskej služby v mesiaci.

Legislatíva

 • zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
 • VZN mesta Nová Baňa č. 13/2020 zo dňa 29.12.2020 o opatrovateľskej službe

Kontakt

 • Mestský úrad, Námestie slobody 1, Klientske centrum
 • Ing. Mgr. Eliška Vallová, 045/67 82 817, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prílohy

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800