en
Neprehliadnite


Zápisnica z výberového konania vedúci Oddelenia výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia, správy majetku 06.02.2019

Zápisnica z výberového konania vedúci Oddelenia výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia, správy majetku 06.02.2019

Zápisnica

výberovej komisie z výberového konania na výber uchádzačov o funkciu „ vedúci na Oddelení výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia, správy majetku.

Dátum a miesto konania: dňa 06.02.2019, zasadacej miestnosti č. 10 na 1. poschodí Mestského úradu v Novej Bani v čase od 10,00 hod.

Zasadnutie viedla Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka Mestského úradu v Novej Bani.

Účasť členov výberovej komisie na zasadnutí: prítomní 9 členovia.

Na základe oznámenia o vyhlásení Informácie o voľnom pracovnom mieste – výberové konanie, ktoré bolo dňa 04.01.2019  zverejnené na internetovej stránke mesta www.novabana.sk, portáli www.istp.sk, úrade práce bol posledným dňom na doručenie žiadostí do zaradenia na pracovný pohovor určený deň 29.01.2019.

K uvedenému dátumu bolo do podateľne Mestského úradu v Novej Bani, resp. e. mailovou poštou doručených 3 podaní.

V zmysle posúdenia doručených žiadostí na dodržanie podmienok zverejnenej informácie o výberovom konaní boli na výberové konanie zavolaní 3 kandidáti. Výberového konania sa zúčastnili 3. Výberové konanie pozostávalo z osobného pohovoru – 5 minútová prezentácia kandidáta, zodpovedanie 5 otázok z oblasti, stavebného úradu, znečisťovania ovzdušia, komunálnych odpadov, správy majetku mesta a investícií, interview – ktorý viedla výberová komisia.

Výberová komisia vyhodnotila prezentované znalosti uchádzačov a stanovila ich poradie, na ktorom sa jednohlasne dohodli všetci členovia výberovej komisie.

Ponuka uzatvoriť pracovnoprávny vzťah s Mestom Nová Baňa bude s ohľadom na vzniknutú personálnu potrebu oddelenia výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia, správy majetku a výsledok výberového konania na funkciu vedúci oddelenia smerovaná k uchádzačom, ktorí skončili v poradí na prvom a na druhom mieste:

1.      miesto Ing. Jozef Spurný

2.      miesto Ing. Marek Brida

Mgr. Ľudmila Rajnohová       predsedníčka výberovej komisie

Ing. Juraj Miškovič.                člen výberovej komisie

Ing. Daniel Šály                     člen výberovej komisie

Ing. Stanislava Holosová      člen výberovej komisie

Ing. Mgr. Eliška Vallová          člen výberovej komisie

Ing. Katarína Ditteová            člen výberovej komisie

Maroš Marko                           člen výberovej komisie

Milan Rafaj                             člen výberovej komisie

Mgr. Adrian Zima                   člen výberovej komisie

Nová Baňa: 30.01.2019                                            Zapísala: Mgr. Ľudmila Rajnohová
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881