en
Neprehliadnite


Oznámenie o začatí obstarávania „Územného plánu mesta Nová Baňa – Zmeny a doplnky č. 1“

Oznámenie o začatí obstarávania „Územného plánu mesta Nová Baňa – Zmeny a doplnky č. 1“

Mesto Nová Baňa ako orgán územného plánovania podľa §16 ods.2 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len stavebný zákon ) zahájila obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie – „Územného plánu mesta Nová Baňa – zmeny a doplnky č.1“ - aktualizácia platného územného plánu v rozsahu celého katastrálneho územia. Predmetom bude prehodnotenie navrhnutej koncepcie územného rozvoja obce a zosúladenie so záväznou časťou územného plánu Veľkého územného celku Banskobystrický kraj a zapracovanie nových požiadaviek na rozšírenie funkčných plôch.

Prípravné práce mesto Nová Baňa realizuje z dôvodu zabezpečenia aktualizácie všetkých záväzných a ostatných podkladov a aktualizácie právnych predpisov.
V súlade s ustanovením § 19b ods.1 písm. a) stavebného zákona oznamujeme začatie obstarávania „Územného plánu mesta Nová Baňa, Zmeny a doplnky č. 1“ a zároveň žiadame o poskytnutie námetov, požiadaviek a podkladov pre vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie v termíne do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia (vyvesenia) t.j. do 26.4.2019 písomnou formou na Mestský úrad v Novej Bani, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa v úradných dňoch a hodinách.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881