en
Neprehliadnite


Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 24. 4. 2019

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 24. 4. 2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

24. apríla 2019 (t.j. v stredu) o 15.00 hod.

do zasadačky Mestského úradu v Novej Bani na I. poschodí s nasledovným programom:

O t v o r e n i e
• Informácia predsedu mestskej volebnej komisie o výsledkoch doplňujúcich volieb
do orgánov samosprávy mesta Nová Baňa a odovzdanie osvedčenia o zvolení poslanca MsZ
• Zloženie sľubu novozvoleného poslanca MsZ
• Informačný blok vedenia mesta
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Voľba mandátovej komisie
3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
4. Správa z kontroly
5. Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom (budovami) mesta Nová Baňa na roky 2019 - 2022
6. Správa o inventarizácii majetku mesta Nová Baňa k 31.12.2018
7. Záverečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2018
8. 2. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2019
9. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
10. VZN mesta Nová Baňa o verejnom poriadku
11. VZN mesta Nová Baňa o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa
12. Majetkové veci
13. Návrh na doplnenie komisií zriadených pri MsZ
14. Návrh členov dozornej rady Mestského bytového podniku Nová Baňa, s. r. o.
15. Návrh členov dozornej rady Mestských lesov spol. s r. o. v Novej Bani
16. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
17. Interpelácie občanov (vyhradený čas 17.00 -17.30 hod.)
Z á v e r

 

 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881