en
Neprehliadnite


Informácia o voľnom pracovnom mieste na MsÚ Nová Baňa.

Informácia o voľnom pracovnom mieste na MsÚ Nová Baňa.

Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ Nová Baňa

Mesto Nová Baňa v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Novej Bani:

Zamestnávateľ: Mesto Nová Baňa

Sídlo zamestnávateľa: Mestský úrad Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa

Názov funkcie:
Samostatný odborný referent

Rozsah pracovného úväzku:
Plný úväzok 1,0 – zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Termín nástupu:

01.07.2019

Organizačný útvar:
Oddelenie kultúry, mládeže, športu a vzdelávania, komunikácie a Informačného centra, Mestskej knižnice.  
 

Kvalifikačné predpoklady:

·         vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

·         iný osobitný kvalifikačný predpoklad - výhodou

Cudzie jazyky:

·         anglický – úroveň B1, B2

 

Iné kritériá a požiadavky:

·         znalosť zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

·         ovládanie PC (Microsoft Office, internet) – úroveň pokročilá,

·         ovládanie štátneho jazyka,

·         vodičský preukaz skupiny B,

·         znalosť iných cudzích jazykov – výhodou,

·         zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilnosť, kreatívnosť a komunikatívnosť.

Ponúkané výhody:

·         školenia z oblasti pracovného zaradenia

Rámcová náplň práce:

-          zabezpečuje celkovú prevádzku a služby Informačného centra (kancelárske, ubytovacie, informačné, predajné a pod.),

-          zhromažďuje všeobecné informácie o meste a regióne, vykonáva ich spracovanie a zverejňovanie občanom,

-          spracováva podklady do Novobanských novín, prepisuje články do Novobanských novín,

-          zodpovedá za spravovanie ekonomickej agendy IC,  obsluhuje registračnú pokladňu,

-          zodpovedá za skladovú evidenciu, účtovnú evidenciu a hospodárenie s finančnými prostriedkami,

-          zabezpečuje obsluhu mestského rozhlasu a spravuje príjmy za mestský rozhlas,

-          zabezpečuje spracovanie a výrobu propagačných a informačných materiálov upomienkových predmetov pre potreby predaja, propagácie a reprezentácie primátora a mesta,

-          spolupracuje pri príprave a vytváraní projektov v oblasti cestovného ruchu, gastronomických a ubytovacích zariadení,

-          podieľa sa na príprave projektov na získavanie štátnych a neštátnych finančných zdrojov na rozvojové programy v oblasti cestovného ruchu,

-          získava a spracúva informácie a vysvetlenia z činnosti samosprávy mesta, o meste a o regióne pre verejnosť, médiá a iné inštitúcie,

-          podieľa sa na realizácii cezhraničnej spolupráce s partnerskými mestami a v rámci regionálneho rozvoja a cestovného ruchu v mikroregióne,

-          spoločne so subjektmi pôsobiacimi v cestovnom ruchu zabezpečuje prezentáciu mesta doma i v zahraničí,

-          zúčastňuje sa rokovaní komisie cestovného ruchu,

-          spolupracuje s mestskou knižnicou – besedy, výpožičná služba,

-          podieľa sa na zabezpečovaní agendy pri plnení úloh odboru vyplývajúcich zo všeobecne platných právnych noriem, interných pokynov, uznesení a pokynov orgánov mesta a vedenia MsÚ.

 

Ponúkaný plat:

·         podľa zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zoznam požadovaných dokladov:

·  písomná žiadosť,

·  fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

·  profesijný štruktúrovaný životopis,

·  písomné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon obsadzovanej pozície,

·  písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Dátum a miesto podania žiadosti:
Písomné žiadosti spolu s požadovanými dokladmi môžete zasielať na adresu mestského úradu alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa v termíne do 24. júna 2019 do 12,00 hod. Rozhodujúci je dátum na prezentačnej pečiatke. Na základe predložených žiadostí budú vybraní uchádzači pozvaní na pracovný pohovor.

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Mgr. Ľudmila Rajnohová

Telefón: 045/67 82 820, 0917 590 700
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V Novej Bani, 05. júna 2019

 

 Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

                                                                                                             primátor  mesta
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881