en
Neprehliadnite


Banícky fakľový sprievod

Banícky fakľový sprievod

Mesto Nová Baňa pri príležitosti sviatku svätej Anny tradične organizuje banícky fakľový sprievod spojený s Annabálom, ktorý sa tento rok výnimočne uskutočnil v CVČ. Podujatie sa konalo 20. júla 2019 so začiatkom o 20:00 hod. pri Baníckej kaplnke svätej Anny, kde sa v minulosti modlievali baníci pred šichtou a potom po šichte ďakovali. Uctili sme si tak ich ťažkú prácu.

Pred oficiálnym otvorením podujatia sa od kaplnky šírila hudba v podaní DH Seniori a SSk Jesienka, ktorá bola zároveň aj živou pozvánkou na toto tradičné podujatie.

Zvuk klopačky signalizoval otvorenie baníckeho fakľového sprievodu a hneď na začiatku zaznel krásny spev v podaní zboru Cantus Monte Regis. Pán primátor po úvodnom speve privítal účinkujúcich i publikum, oboznámil všetkých s tým, prečo je Annabál výnimočne v CVČ, a odovzdal slovo pánovi Zoltánovi Vénovi, predsedovi Novobanského baníckeho spolku, ktorý sa taktiež prihovoril všetkým prítomným. Po krátkom príhovore pána Véna vystúpila FSk Vinička v sprievode heligonkára pána Jožka Suchého s baníckymi piesňami. Počas programu pri baníckej kaplnke krojovaní členovia FS Háj ponúkali prítomných chutnými pagáčmi. Po rozdaní fakieľ sa začal formovať sprievod, na čele ktorého išli členovia FS Háj s baníckymi symbolmi a zástavou a permoníci s lampášikmi. Hneď za nimi išiel primátor mesta Nová Baňa Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, a členovia Novobanského baníckeho spolku s ostatnými zúčastnenými.

Tento rok bola zmena v trase sprievodu, a tak smeroval cez Banícku ulicu k štôlni Tag, kde sa bolo možné krátko pristaviť a bol tu pre ľudí pripravený menší program v podaní občianskeho združenia Novobanský banícky spolok. Následne sprievod pokračoval Hájskou a Májovou ulicou popri Dolnej štôlni Kreuz a odtiaľ po Štúrovej ulici priamo do centra voľného času, kde sa konal Annabál. Počas celého sprievodu nám hrali heligonkár Vladko Víglaský a harmonikár Miško Faško.

Príchod sprievodu do CVČ ohlásil zvuk klopačky. Prítomným sa opäť prihovoril primátor mesta Branislav Jaďuď, ktorý oficiálne otvoril tohtoročný Annabál. V úvode zábavy sa predstavil FS Háj s baníckym poriadkom a potom až do skorej rannej hodiny hrala hudobná skupina Ideál. O občerstvenie sa postaral aj tento rok Banský dvor.

Poďakovanie hlavného organizátora tohto podujatia, mesta Nová Baňa, patrí všetkým účinkujúcim, dychovej hudbe Seniori, speváckej skupine Jesienka, folklórnej skupine Vinička, zmiešanému speváckemu zboru Cantus Monte Regis, Novobanskému baníckemu spolku, folklórnemu súboru Háj a, samozrejme, našim malým permoníkom. Ďakujeme tiež dobrovoľným hasičom mesta Nová Baňa, ktorého členovia sa počas celého tohto podujatia starali o jeho bezpečný priebeh, heligonkárovi Vladimírovi Víglaskému, harmonikárovi Michalovi Faškovi, Banskému dvoru za nápoje a občerstvenie, centru voľného času za poskytnutie priestorov a za pomoc pri prípravách Annabálu a v neposlednom rade všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácii tohtoročného Baníckeho fakľového sprievodu a Annabálu, ako aj tým, ktorí sa starajú o banícku kaplnku a jej okolie. Tešíme sa na vás opäť o rok!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Mgr. Katarína Volfová
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800