en
Neprehliadnite


Osadenie autobusovej zastávky – Námestie Slobody Nová Baňa

Osadenie autobusovej zastávky – Námestie Slobody Nová Baňa

Po presťahovaní označníka zastávky autobusov miestnej dopravy z pôvodného miesta pre VÚB bankou autobus zastavuje už od r. 2016 v smere od námestia pri parku vedľa pomníka. Projektovú dokumentáciu s názvom „Architektonická štúdia osadenia autobusovej zastávky Námestie Slobody Nová Baňa“, ktorú plánujú Technické služby osadiť na Námestí slobody, spracoval na základe objednávky Ing. arch. Ľubor Hollý (Hollý s.r.o., 4/2019). Architektonická štúdia rieši umiestnenie zastávky v dvoch alternatívach (ALT.1 – osadenie na existujúcom chodníku oproti zastávke alebo ALT.2 – osadenie v parčíku pri zastávke).

Nakoľko miesto osadenia autobusovej zastávky je v zložitom dopravnom uzle, rozhodujúce pri povoľovaní je súhlasné stanovisko Dopravného Inšpektorátu, na ktoré povoľujúci orgán ešte stále čaká od 12.07.2019. Umiestnenie zastávky sa tiež priamo dotýka historického jadra mesta, a preto aj Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica vydal záväzné stanovisko. Pamiatkový úrad určil za prístupnú alternatívu č.1, to je umiestnenie zastávky na existujúcom chodníku, materiálovo a konštrukčne realizáciu riešiť podľa predloženej dokumentácie s minimalizáciou reklamných plôch. Zároveň Pamiatkový úrad určil, aby sa na ploche parčíka zachovala a revitalizovala plocha zelene.
Na základe architektonickej štúdie a stanoviska Pamiatkového úradu objednali Technické služby mesta Nová Baňa autobusovú zastávku LARA 3,0, model LARA 2.A. Ide o zastávku jednoduchého dizajnu, bezúdržbovú z kvalitnej oceľovej konštrukcie, bezpečnostného skla, priesvitných Polykarbonátových dosiek s UV filtrom, ktorá svojím dizajnom potvrdzuje, že v jednoduchosti je krása.


 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800