en
Neprehliadnite


Dotácie 2020

Dotácie 2020

O poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2020 formou dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 7/2011 je možné žiadať na základe písomnej žiadosti, ktorá je predložená na predpísanom tlačive. Písomnú žiadosť o poskytnutie dotácie musí žiadateľ podať v riadnom termíne do 30. 11. 2019 v podateľni MsÚ.

Formulár žiadosti je k dispozícii na www.novabana.sk

 

Mestský úrad Nová Baňa
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800