en
Neprehliadnite


Odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov

Odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov

Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s. „SSE- D, a.s."  je v prípade potreby oprávnená vykonať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.

Týmto si  dovoľujeme požiadať vlastníkov pozemkov, aby zamestnancom SSE-D, a.s. poskytli potrebnú súčinnosť' pri kontrole a prípadnom odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení. Najmä, aby občania - vlastníci pozemkov pod elektrickými vedeniami umožnili zamestnancom SSE-D, a.s. (alebo osobám, ktoré sú na to od SSE-D, a.s. písomne splnomocnené) vstup na ich pozemky za účelom odstránenia a okliesňovaní stromov a porastov. Drevná hmota, ktorá zostane po vykonaní pilčíckych prác patri vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná.

Kontrola  a prípadné  odstraňovanie  a okliesňovanie  stromov   a iných   porastov bude uskutočnené október 2019 - marec 2020.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800