en
Neprehliadnite


Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 16. 10. 2019

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 16. 10. 2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

16. októbra 2019 (t.j. v stredu) o 15.00 hod.

do zasadačky Mestského úradu v Novej Bani na I. poschodí s nasledovným programom:

O t v o r e n i e
• Informačný blok vedenia mesta (vrátane prezentácie zámeru vydania knižnej publikácie o histórii baníctva v Novej Bani a prezentácie zámeru vydania knižnej publikácie o Novej Bani)
1. 6. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2019
2. Nákup služobného motorového vozidla pre MsBP Nová Baňa, s. r. o.
3. Voľba riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby mesta Nová Baňa
4. Majetkové veci
5. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
6. Interpelácie občanov (vyhradený čas 17.00 -17.30 hod.)
Z á v e r


Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881