en
Neprehliadnite


Operačný plán zimnej údržby 2019/2020

Operačný plán zimnej údržby 2019/2020

Zimná údržba pozemných komunikácií ( ďalej len ZÚ ) je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zaisťuje v zimnom období, a to spravidla v dobe od 1.decembra príslušného roka do 15. marca nasledujúceho roka, zjazdnosť miestnych komunikácií, schodnosť priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest a chodníkoch pre peších odstraňovaním nedostatkov v zjazdnosti a schodnosti vzniknutých zimnými poveternostnými podmienkami.
Zimnú údržbu mestských komunikácií na správnom území mesta Nová Baňa vykonávajú Technické služby mesta Nová Baňa, príspevková organizácia, ako jednu zo svojich hlavných činností určených zriaďovateľom v zriaďovacej listine. Povinnosť

Technickým službám vykonávať zimnú údržbu miestnych komunikácii v rozsahu vypracovaného pasportu miestnych komunikácií vyplýva zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon”) a schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta o zabezpečení zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií na území mesta Nová Baňa.
Základným organizačným a riadiacim dokumentom zimnej údržby je Operačný plán zimnej údržby, ktorý sa stáva záväzným dokumentom pre zabezpečenie zimnej údržby po schválení primátorom mesta.

A) Zásady pre výkon zimnej údržby;

(1) Zimná údržba na miestnych komunikáciách je vykonávaná v zmysle operačného plánu zimnej údržby, ktorý každoročne aktualizuje správca miestnych komunikácii.
(2) Riadiacim orgánom zimnej údržby v meste Nová Baňa je štáb zimnej údržby. Štáb zimnej údržby tvoria primátor mesta, riaditeľ Technických služieb, určení zamestnanci MsÚ, náčelník Mestskej polície a určený zástupca za správcu miestnych komunikácií.
Vedúcim štábu zimnej údržby miestnych komunikácií je spravidla primátor mesta. Primátor mesta je v prípade potreby oprávnený presunúť všetky kompetencie na riaditeľa TS. V prípade kalamitnej situácie primátor zvoláva štáb ZÚ bezodkladne. V pochybnostiach sa má za to, že situácia kalamitnou je.
Mesto zastúpené primátorom môže zvolať prvé zasadnutie štábu zimnej údržby najneskôr do 6. decembra príslušného roka, na ktorom štáb zimnej údržby posúdi úroveň plánovaných úloh pre zabezpečenie zimnej údržby na miestnych komunikáciách a chodníkoch. Toto posúdenie môžu vykonať aj poslanci MsZ na svojom zasadnutí.
(3) Zmierňovanie problémov v zjazdnosti a schodnosti je zabezpečované zmierňovaním šmykľavosti spôsobenej poľadovicou alebo šmykľavosťou utlačenej vrstvy snehu na vozovke a to zdrsňovaním jej povrchu posypom inertným materiálom, prípadne zmesou inertného materiálu s chemickým materiálom. Posyp inertným materiálom a podľa potreby zmesou inertného materiálu s chemickým materiálom je vykonávaný na MK I. kategórie v prípade kalamitnej situácie súvisle, na MK II. a III. kategórie sa vykonáva občasný posyp inertnými materiálmi podľa potreby len na vopred stanovených dopravne dôležitých miestach. Vopred stanovené miesta sú križovatky, stúpania, zákruty, autobusové zastávky.

(4) Závady v zjazdnosti ciest a miestnych komunikácií na území mesta sú bez prieťahov povinní odstraňovať ich správcovia.

(5) Závady v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez mesto, ako aj závady v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov, sú povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií. Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.

B) Organizácia a riadenie zimnej údržby;

(1) Zoznam členov mestského štábu zimnej služby platný do konca volebného obdobia:
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď - primátor mesta - vedúci štábu,
Ľuboš PALAJ - riaditeľ Technických služieb,
Ing. Katarína Naďová – úsek dopravy MsÚ,
- náčelník Mestskej polície
.

(2) Zoznam pracovníkov zaradených do zimnej údržby:

Zoznam pracovníkov TS zodpovedných za riadenie výkonu zimnej údržby a tým zodpovedných za zjazdnosť mestských komunikácií a chodníkov v meste Nová Baňa.

Meno: Funkcia: č. tel. pracovisko č. tel. bydlisko, mobil
PALAJ Ľuboš riaditeľ TS 045 68 56 005 0905 964 483
  majster TS 045 68 56 003 0917 465 483
Pavlov Stanislav vedúci dopravy TS 045 68 56 003 0917 465 482


Zoznam osôb zaradených do zimnej údržby a spoluzodpovedných za zjazdnosť miestnych komunikácií v meste Nová Baňa.

Pre zimnú údržbu sypačmi sú zaradení šiesti vodiči v trvalom pracovnom pomere s TS, v dvojzmennej prevádzke, ktorí tvoria tri osádky po dvoch vodičoch s tým, že v službe je vždy iba jedna osádka. Prvá zmena je od 06.00 hod. do 18.00 hod. a druhá zmena od 18.00 hod. do 06.00 hod. Striedanie osádok je stanovené vypracovaným harmonogramom služieb. Výjazd vozidlom z areálu TS v pracovnej dobe je uskutočnený na pokyn službukonajúceho pracovníka zodpovedného za riadenie výkonu zimnej údržby, alebo riaditeľa TS. Po pracovnej dobe a v dni pracovného voľna je výjazd uskutočnený rozhodnutím vedúceho zmeny podľa situácie na MK.

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800