en
Neprehliadnite


Plán kosenia a údržby verejnej zelene

Plán kosenia a údržby verejnej zelene

Plán údržby a starostlivosti o verejnú zeleň (ďalej len VZ) je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje vo vegetačnom období roka kosenie, strihanie, pletie, hnojenie, polievanie verejných plôch, ďalej plôch pozdĺž miestnych komunikácií, plôch štadiónov, ihrísk a pohrebiska, tiež zahŕňa výsadbu novej zelene a to spravidla v dobe od 1.apríla do 1.novembra príslušného roka.

Údržbu a starostlivosť o VZ na správnom území mesta Nová Baňa vykonávajú Technické služby mesta Nová Baňa, príspevková organizácia, ako jednu zo svojich hlavných činností určených zriaďovateľom v zriaďovacej listine. Povinnosť Technickým službám vykonávať údržbu a starostlivosť o VZ v rozsahu vypracovaného pasportu rozlôh a lokalizácií verejnej zelene na území mesta Nová Baňa vyplýva zo schváleného VZN.
Základným organizačným a riadiacim dokumentom údržby a starostlivosti o VZ sa stáva tento dokument, ktorý je záväzným dokumentom pre zabezpečenie údržby a starostlivosti o VZ po schválení primátorom mesta.


 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800