en
Neprehliadnite


Dotácia na nájomné

Dotácia na nájomné

V zmysle zákona č. 155/2020 Z.z. o poskytovaní dotácií môže prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet požiadať o dotáciu na nájomné. Mesto Nová Baňa má záujem zmierniť následky sťaženého užívania nebytových priestorov nájomcom, ktorí musia splniť podmienky uvedené v zákone. Výška poskytnutej zľavy z nájomného zo strany Mesta Nová Baňa za sťažené obdobie bude v maximálnej výške 50%. Pripomíname, že nájomca musí mať okrem iného aj vysporiadané finančné vzťahy so štátom (Zákon 523/2004 Z.z. – Zákon o rozpočtových pravidlách). Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Žiadosť sa predkladá elektronicky prostredníctvom elektronickej služby, kde prenajímateľ vyplní formulár za svoju stranu, ako aj za stranu nájomcu.

Informácie získate na stránke: https://najmy.mhsr.sk/

Informácie ako si vybaviť občiansky s elektronickým čipom

V prípade, že máte záujem o poskytnutie dotácie na úhradu nájomného za sťažené užívanie priestorov vypíšte údaje z oznamu – dotazník v termíne do 29.06.2020 do 10,00 hod. a oznam - dotazník zašlite na mailovu adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Oznam – dotazník je možné zasielať aj po tomto termíne(čím skôr), ale žiadosť bude poslaná v neskoršom termíne.

Ak je nájomcom právnická osoba,
1.
obchodné meno alebo názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu alebo meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky,

Ak je nájomcom fyzická osoba – podnikateľ,
1.
obchodné meno,
2.
miesto podnikania,
3.
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky.

Ako zistiť:
https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-schranka/_cislo-schranky
Číslo elektronickej eSchránky všetkých štatutárov, ktorí môžu konať v mene spoločnosti nájomcu :
Nájomca musí mať aktivovanú eSchránku a elektronický podpis k žiadosti o dotáciu!

Nesprávne možnosti prečiarknite :
Veľkostný typ podniku :
a) mikro
b)malý
c) stredný
d) veľký
Nesprávnu možnosť prečiarknite :
Nájomca je platiteľom DPH – ANO
NIE


Obdobie sťaženého užívania nebytových priestorov = obdobie, za ktoré je možné získať dotáciu na nájomné ( napr. určené opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva) :
Dátum uzatvorenia prevádzky :
Dátum otvorenia prevádzky :

Nesprávnú možnosťprečiarknite :
Bola – nebola mi doteraz poskytnutá pomoc podľa oddielu 3.1. Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení (napr. paušálny finančný príspevok na náhradu straty príjmu pre SZČO v rámci Prvej pomoci zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom)

Výška pomoci v eur :

Následne s Vami po doručení vyplnených údajov z oznamu bude spísaná dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného a o zrieknutí sa plnenia z dotácie na nájomné v prospech nájomcu. Po podpísaní dohody zadáme do systému elektronickú žiadosť prostredníctvom špeciálneho formulára zverejneného na portáli Slovensko.sk. Výzvy sa budú periodicky opakovať do 30.11.2020.

Prílohy:


 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800