en
Neprehliadnite


Materská škola: Rozhodnutia o prijatí / neprijatí

Materská škola: Rozhodnutia o prijatí / neprijatí

V Á Ž E N Í  R O D I Č I A !

R O Z H O D N U T I A
o prijatí - neprijatí dieťaťa do materskej školy v školskom roku 2020/21 si môžete prísť prevziať.

Zákonní zástupcovia detí prihlásených do:
Materská škola Nábrežná a Elokované triedy Štúrova,
v pracovných dňoch od 26.6.2020 do 30.06.2020
od 7:00 h. do 16:00 h.
v riaditeľni materskej školy Nábrežná
a v mesiaci august - po telefonickom dohovore na čísle:
045/6856 555

Elokované triedy Kolibská cesta:
29. júna 2020 od 12:00 h. do 15:00 h.
30. júna 2020 od 9:00 h. do 12:00 h.
Po telefonickom dohovore na čísle 045/6857 239 aj v pracovných dňoch od 20. júla do 31 júla 2020.
Tešíme sa na stretnutie a spoluprácu.


 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800