en
Neprehliadnite


Mesto Nová Baňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž s využitím elektronického súťažného predaja

Mesto Nová Baňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž s využitím elektronického súťažného predaja

Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Stará Huta v Novej Bani, podľa LV č. 3853: stavba Kultúrny dom Stará Huta, súpisné číslo 12 na parcele číslo C KN 5044 a pozemky registra "C" parcelné číslo C KN 5044, výmera 571 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, C KN 5045, výmera 614 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške

30.870,00 EUR.

Predaj nehnuteľností sa uskutoční formou elektronickej aukcie, prostredníc¬tvom aukčného systému (ak budú predložené minimálne dva návrhy).
Lehota na podávanie návrhov: 09.09.2020 (streda) do 12.00 hod., v zalepenej obálke so spätnou adresou záujemcu, na adresu: Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa, s označením hesla: „1.OVS - predaj KD Stará Huta NEOTVÁRAŤ!".

Bližšie informácie je možné získať na tel. č. 045/67 82 822, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Podmienky súťaže sú uvedené na stránke www.novabana.sk.
 

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800