en
Neprehliadnite


Rozšírenie kamerového systému v meste

Rozšírenie kamerového systému v meste

Na základe Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality z r. 2019 vypracovalo mesto Nová Baňa projekt na rozšírenie kamerového systému v obytných zónach. Tento projekt bol zaslaný na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Banská Bystrica. V novembri 2019 bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. Následne mesto Nová Baňa v apríli 2020 zverejnilo výzvu na zákazku s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodávku a inštaláciu akcie „Rozšírenie kamerového systému mesta Nová Baňa“.

Úspešným uchádzačom sa stala firma ZASYS, s.r.o., Východná 3135/36, 934 01 Levice. S uvedenou firmou mesto Nová Baňa uzavrelo Zmluvu o dielo začiatkom júna 2020. Samotná realizácia projektu bola zahájená 22.06.2020 a dokončená 30.06.2020.

Cieľom projektu je systematické a kontinuálne monitorovanie exponovaných lokalít obytných zón mesta Nová Baňa, konkrétne Ul. Štúrova, za účelom zvýšenia bezpečnosť, ochrany zdravia a majetku občanov a iných subjektov pôsobiacich v meste.

Rozšírenie kamerového systému spočíval v osadení 6 statických kamier odolných voči vonkajším vplyvom po optike. Celkové náklady na projekt boli vo výške 11 241,54 eur. Mesto získalo dotáciu vo výške 9 000 eur – ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, podľa uznesenia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 1/2019 zo dňa 26.09.2019. Zvyšnú časť nákladov vo výške 2 241,54 eur mesto pokrylo z vlastných prostriedkov. Kamerový systém na Ul. Štúrovej je aktívny od 01.07.2020.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800