en
Neprehliadnite


Základná škola Jána Zemana prechádza do oranžovej fázy

Základná škola Jána Zemana prechádza do oranžovej fázy

Základná škola Jána Zemana prechádza do oranžovej fázy, a preto bude postupovať podľa odporúčaní ministerstva školstva a podľa pokynov RÚVZ v Žiari nad Hronom.

 

ČO TO ZNAMENÁ?

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES BUDE POKRAČOVAŤ OD 02. - 09. 10. 2020 V NASLEDOVNÝCH OBMEDZENIACH:

1. Ranný filter bude pokračovať + dezinfekcia rúk + rúško.

2. Rúška sú povinné v interiéri školy (na chodbách, pri presunoch žiakov na WC, do jedálne...).

3. Rúška sú na I. stupni len odporúčané vo VVP, ale je na každom z nás, aby sa vo zvýšenej miere chránil.

4. Rúška na II. stupni sú povinné.

5. Vyučovať sa bude podľa rozvrhu.

6. Nebudeme miešať skupiny.

7. Vyučovacie hodiny nebudú delené.

8. V školských kluboch detí bude každá trieda zvlášť.

9. Ranné ŠKD nebude a poobede bude len do 15.30 hod.

10. Telesná a športová výchova sa bude realizovať len teoreticky alebo v exteriéri.

11. V triede, s potvrdením ochorenia, bude prerušené vyučovanie.

12. Individuálne vyučovanie (žiaci so ŠVVP) budeme aj naďalej realizovať v súlade R – O – R.

13. Stravovanie bude po skupinách.

14. Rodičia a cudzie osoby nesmú vstupovať do budovy.

15. Škola nebude prenajímať priestory.

16. Dezinfekcia bude prebiehať ako doteraz.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES BUDE POKRAČOVAŤ OD 12. 10. 2020 V NASLEDOVNÝCH OBMEDZENIACH:

Nebudeme realizovať školy v prírode a lyžiarske výcviky.

Bude pozastavená krúžková činnosť.

Rodičovské združenia, zasadnutia Rady rodičov a Rady školy budú organizované podľa potreby a dištančnou formou.

Telesná a športová výchova sa bude realizovať len teoreticky.

Predmetné usmernenie je platné a účinné po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle MŠ VV a Š SR.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800