en
Neprehliadnite


Financie na rozvoj mesta

Financie na rozvoj mesta

Zákon 369/1990 o obecnom zriadení nám v §4 definuje úlohy pre samosprávu aj v oblasti ekonomickej činnosti v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov a rozvoja obce.
V záujme zlepšenia podmienok a zvýšenia kvality života v našom meste pre všetky kategórie jeho obyvateľov je jednou z našich prvoradých úloh zabezpečiť dostatok disponibilných prostriedkov z externých ako aj interných zdrojov.

V nasledujúcom článku Vám ponúkame prehľad čerpania finančných prostriedkov za vybrané časové obdobie. Finančná kondícia mesta je dlhodobo hodnotená veľmi pozitívne na portáli http://www.hospodarenieobci.sk  od spoločnosti INEKO je Nová Baňa hodnotená zo 140 miest v r. 2009 na 38. mieste, v roku 2014 na 28. mieste a v r. 2018 na 18. mieste s hodnotením 5,4 z maxima 6,0. Rok 2019 ešte nie je zatiaľ dostupný. Celkový dlh mesta je od r. 2019 nula EUR.

Za obdobie posledných 6 rokov 2014 – 2019 sa na rozvoj mesta preinvestovalo spolu viac ako 4 milióny EUR.

Vlastné zdroje na rozvoji mesta 2014-2019 predstavovali spolu takmer 2,5 milióna EUR.
Prehľad vlastných zdrojov sa nachádza v Prílohe č. 1

Vlastné zdroje prestavujú najväčší podiel na rozvoji mesta, je možné ich lepšie plánovať a dá sa s nimi počítať a pokiaľ sú generované v dostatočnom objeme garantujú trvalý rozvoj mesta. Výšku disponibilných zdrojov ovplyvňujú naše príjmy a výdaje, ktoré sa vyvíjajú pod vplyvom viacerých okolností a prechádzali sme cez obdobia poklesu príjmov po kríze z r. 2008, následnej konjunktúre až do roku 2020 kedy pre koronakrízu opäť dochádza k poklesu príjmov. Na strane nákladov sme sa museli vysporiadať s legislatívou určeným zvýšením platov zamestnancov v samospráve o 10% v r. 2019 a znovu o 10% r. 2020. Zvýšenie platov v roku 2019 vs 2018 predstavovalo 409 tis. EUR a v dôsledku racionalizačných opatrení prijatých na MsÚ a v ostatných mestom riadených organizáciách v roku 2020 vs 2019 bol nárast platov 279 tis. EUR. Opatrenia tak znamenali 130 tis. EUR úsporu personálnych nákladov, ktoré tak môžu byť použité na rozvoj mesta.

Externé zdroje mimo Eurofondov za obdobie 2014-2019 boli žiadané vo výške viac ako 3,2 milióna EUR a schválené vo výške 1 104 544 EUR.
Prehľad externých zdrojov mimo Eurofondov sa nachádza v Prílohe č. 2

Prehľad Eurofondov je dostupný na portáli ITMS2014+ https://www.itms2014.sk
Názov jednotlivých projektov (červeným písmom) je aktívny link a po jeho kliknutí sa dá otvoriť konkrétna Eurofondová výzva.

Prehľad schválených Eurofondov na rozvoji mesta 2014-2019:

  NOVÁ BAŇA SCHVÁLENÉ NFP
2019 Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v meste Nová Baňa 14,725
2019 WIFI pre Teba v meste Nová Baňa 14,250
2018 Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani 109,021
2018 Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa 81,777
2018 Novovytvorené miesta v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa 188,698
    408,471


Prehľad neschválených Eurofondov na rozvoji mesta 2014-2019:

  NOVÁ BAŇA NESCHVÁLENÉ NFP
2019 Podpora opatrovateľskej služby v meste Nová Baňa 47,880
2017 Optimalizácia procesu kompostovania v meste Nová Baňa 481,477
    529,357

 

Za všetkými projektmi je množstvo odvedenej práce všetkých, ktorí sa na nej podieľali a ktorým patrí naše poďakovanie. Čaká nás ešte veľa úloh a cieľov, ktoré sa budeme spoločnými silami snažiť dosiahnuť. Určite je aj čo zlepšovať.

O konkrétnych rozvojových plánoch po končiacom PHSR 2014-2020 sa v rámci nového PHSR 2021-2027 (program hospodárskeho a sociálneho rozvoja) s Vami radi podelíme v samostatnom článku v nasledujúcom období.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta

Prílohy:

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800