en
Neprehliadnite


Povinnosť registrácie chovu ošípaných

Povinnosť registrácie chovu ošípaných

Registrácia chovov domácich ošípaných z pohľadu šírenia afrického moru ošípaných – AMO patrí k základným elementom manažmentu boja s touto nákazou. Neregistrované chovy ošípaných, ktoré nie sú pod kontrolou patria často medzi tie, kde je biologická bezpečnosť na veľmi nízkej úrovni a preto predstavujú stály a trvalý zdroj možného šírenia nákazy k iným chovateľom a to ako komerčným, alebo nekomerčným.

Chov viacerých kusov ošípaných, ako 1
V prípade že chováte alebo máte záujem chovať viac kusov ošípaných ako 1 je potrebné zaslať, alebo priniesť na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS) Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat (v prílohe). Po vykonaní kontroly, ak všetko bude v poriadku Vám inšpektor RVPS pomôže vypísať Tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat ( CEHZ Žilina) a potvrdené tlačivo zašleme do Žiliny, kde bude farma zaregistrovaná a bude Vám pridelené číslo farmy. Následne pri zakúpení zvierat budete tieto prihlasovať do CEHZ, kde budete tiež nahlasovať ich zabitie pre vlastnú potrebu, prípadne predaj, alebo úhyn, teda akékoľvek zmeny – toto všetko Vám inšpektori RVPS vysvetlia.
Zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti ustanovuje náležitosti žiadosti vlastníka hospodárskych zvierat, držiteľa hospodárskych zvierat alebo osoby oprávnenej disponovať s hospodárskymi zvieratami, a to konkrétne žiadosť musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu–podnikateľa, a obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b) adresu chovu alebo adresu miesta vykonávania činnosti,
c) druh a rozsah vykonávanej činnosti,( druh a počet zvierat, ktoré chcete chovať)
d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za chov hospodárskych zvierat,
e) doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov
hospodárskych zvierat, a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych zvierat,
f) prílohou je vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.

Pri registrácii chovu hospodárskych zvierat veterinárny inšpektor posúdi spôsobilosť objektu/miesta, kde má byť nový chov registrovaný. Spôsobilosť objektu na chov hospodárskeho zvieraťa sa rozumie splnenie zákonných požiadaviek týkajúcich sa priestorových, technických, materiálnych, personálnych požiadaviek podľa osobitných predpisov (napr. ochrana zvierat, krmiva, VŽP) a veterinárne požiadavky podľa zákona. Veterinárni inšpektori RVPS pri kontrole objektu na chov hospodárskych zvierat v prvom rade kontrolujú pohodu zvierat tzv. podmienky chovu a optimálne podmienky pre zvieratá (dostatočný ustajňovací priestor, výbeh, dostatok vody, krmív, podstielku, priestor na hnoj atď.).
Ďalej je potrebné, aby ste preukázali, že máte oprávnenie používať pozemok a stavbu, kde budú zvieratá chované – teda ak sa jedná o Váš pozemok a stavbu budeme potrebovať číslo parcely, aby sme si mohli vyhľadať list vlastníctva, ak nie ste vlastníkom, budeme potrebovať nájomnú zmluvu, alebo súhlas vlastníka s chovom.
Takže je potrebné, aby ste vypísali Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat, ktorá je v prílohe a zaslali, alebo priniesli na adresu:
Regionálna veterinárna a potravinová správa
Ul. SNP 612/120
965 01 Žiar nad Hronom

alebo na e-mailovú adresu:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

v žiadosti nezabudnite uviesť telefonický kontakt.

Všetky informácie k registrácii chovov dostanete na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Žiar nad Hronom na telefónnom čísle 045/6733192.
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800