en
Neprehliadnite


Žiadosti o dotácie na rok 2021 môžete podávať do 30. novembra 2020

Žiadosti o dotácie na rok 2021 môžete podávať do 30. novembra 2020

Mesto Nová Baňa oznamuje všetkým právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta,že  do 30. 11. 2020 je možné na Mestský úrad Nová Baňa podať žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2021.

Žiadosti je potrebné podať v súlade s požiadavkami, ktoré určuje VZN mesta Nová Baňa       č. 8/2020 zo dňa 16. 09. 2020  o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa.  Súčasťou žiadosti sú povinné prílohy, ktoré je potrebné doložiť zároveň so žiadosťou.

Formulár  žiadosti ako aj povinné prílohy sú zverejnené na webovej stránke mesta v Informácie/Žiadosti a formuláre/Dotácie https://www.novabana.sk/informacie/ziadosti-a-formulare/dotacie-form.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800