en
Neprehliadnite


Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 19. 11. 2020

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 19. 11. 2020

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

19. november 2020 (t.j. vo štvrtok) o 13.00 hod.

do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:

O t v o r e n i e
• Informačný blok vedenia mesta
1. Správa o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 19.11.2020
2. Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Nová Baňa k 30.10.2020
3. Správa o výsledku kontroly zákona č. 211/2000 Z. z. v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Nová Baňa 01.01.2020 – 31.08.2020
4. 10. Zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa
5. VZN mesta Nová Baňa o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území mesta Nová Baňa
6. VZN mesta Nová Baňa o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok
7. VZN mesta Nová Baňa o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených s podporou štátu –KBV Hrádza – BYTOVÝ DOM A2 NB
8. Delegovanie zástupcu mesta do oblastnej organizácie cestovného ruchu „Región Gron“
9. Menovanie konateľa obchodnej spoločnosti Mestské lesy spol. s.r.o. Nová Baňa
10. Schválenie vstupu mesta Nová Baňa ako zakladateľa do neziskovej organizácie Banské múzeum Althandel n. o. a schválenie zakladacej listiny aštatútu neziskovej organizácie Banské múzeum Althandel n. o.
11. Majetkové veci
12. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
13. Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 – 15.30 hod.) – online web stránka mesta/život v meste/videogaléria
Z á v e r

 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800