en
Neprehliadnite


Nedoplatky upozornenie

Nedoplatky upozornenie

Mesto Nová Baňa v prvom polroku každoročne zverejňuje zoznam daňových dlžníkov, u ktorých úhrnná výška nedoplatku na dani z nehnuteľností, dani za psa a poplatku za komunálny odpad presiahla u fyzických osôb výšku 160 euro. Pre zaradenie do zoznamu dlžníkov je rozhodujúci stav k 31.12.2020. Zoznam dlžníkov sa zverejňuje na úradnej tabuli mesta, webovej stránke mesta a v novobanských novinách. Vyzývame preto všetkých, ktorí si ešte nesplnili svoju daňovú a poplatkovú povinnosť a nechcú byť v zozname dlžníkov uvedení, aby svoje nedoplatky zaplatili v čo najkratšom termíne tak, aby platba bola na účet mesta pripísaná do 31.12.2020.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800