en
Neprehliadnite


Sumarizácia aktivít v roku 2014

Sumarizácia aktivít v roku 2014

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON vznikla na konci decembra v roku 2012. Svoju aktívnu činnosť začala vyvíjať v roku 2014 zriadením kontaktného miesta na Námestí slobody č. 1 v Informačnom centre mesta Nová Baňa.

Ing. Sárinec už nejakú dobu nás na stránkach novín pravidelne informujete o činnosti a aktivitách oblastnej organizácie cestovného ruchu Región GRON. Prichádza koniec roka, a preto by bolo vhodné zhrnúť výsledky vašej práce. Čo organizácia v roku 2014 dosiahla a aké prioritné ciele si stanovila do budúceho roka?
V skutočnosti bilancujeme 6 mesiacov aktívnej činnosti, v rozmedzí jún - november, čo sú mesiace zintenzívnenej činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu vo vytypovanom regióne. V skutočnosti ide o región zhruba ohraničený hranicami okresu. Zámer pre rok 2014  bol vybudovať základný pilier budovania cestovného ruchu na územnom princípe prostredníctvom vymedzenia destinácie. Miesta,  kde je možné tráviť voľný čas a minimálne krátkodobú dovolenku. Vytvoriť stabilné a konkrétne vymedzené územie, na ktorom bude možné uplatniť a rozpracovať stratégiu rozvoja cestovného ruchu. Ak tvoríte cieľové miesto pre odpočinok,  je veľmi dôležitý koncepčný prístup. Len koncepčný prístup je schopný prebudiť cieľové miesto pre rekreáciu a aplikovať zásahy konkurencieschopnosti prostredia v novej ponuke cestovného ruchu. Ak  sme mali úprimný a zodpovedný záujem na rozumnom uplatňovaní rozvojovej politiky cieľového miesta, tak v tomto prípade  je komplexný prístup pohľadu na vec nenahraditeľný. Komplexný prístup k tvorbe turistickej destinácie  nám neskôr umožní sústrediť  sa na zákazníka, návštevníka regiónu, spolupracovať nad obvyklý  rámec bežnej spolupráce podnikov a udržať predpoklady pre dobrú komunikáciu. Pri tomto platí jedna overená zásada pri formovaní turistickej destinácie. Vývojové fázy destinácie nemôžete vynechať ani preskočiť.
Ako uvádzame, v našej činnosti sme prísne uplatnili tieto postupy a kládli sme dôraz nato, aby sme nevynechali ani jeden dôležitý subjekt v regióne. Dnes môžeme bilancovať aktivitu a spokojne povedať, že prístup bol zvolený veľmi správne. Napriek  tomu, že sme intenzívne hovorili s 11-timi novými obcami, starostami aj zastupiteľstvami a v niektorých obciach aj občianskymi  združeniami, našu snahu narušila atmosféra a termíny komunálnych volieb. Ide o to, že ku koncu volebného obdobia, kde nám aktivita vyvrcholila v mesiacoch september a október, už nebola dostatočná vôľa obecných zástupcov zaoberať sa otázkami cestovného ruchu a túto agendu vo veľkej väčšine odkladali na čas po voľbách. V tomto období nám pribudli dve obce Orovnica a Tekovská Breznica. Tu mi nedá nespomenúť zosnulého starostu Stanislava Lopúcha z Hronského Beňadika, ktorý vyvíjal enormnú snahu o začlenenie tejto obce s jej hodnotami do turistickej destinácie, je veľkou škodou, že sa nestihol zavŕšiť tento zámer počas jeho života. Napriek prekážkam, ktoré nám priniesla doba, môžeme konštatovať, že vo väčšine obcí boli snahy o vytvorenie uceleného územia  pre potreby cestovného ruchu prijímané pozitívne. V mnohých obciach nás tešil živý záujem o riešenie problematiky cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni. Často si nevieme predstaviť, akým významným spôsobom môže naša obec prispieť k ponuke na trhu turistickej destinácie, keď nemáme vybudované ubytovacie kapacity, reštaurácie a iné zaujímavosti, ktoré by prilákali návštevníkov, výletníkov a dovolenkárov. O to je potom významnejšia intenzívna komunikácia v širokom regióne.
Snaha o vytvorenie dobrého základu, minimálne v oblasti  priestoru na spoluprácu sa darila aj v komunikácii so spoločnosťami a podnikmi, ktoré majú zvýšený význam na život v regióne. Preto sme oslovili podniky, ako je Knauf Insulation, s.r.o., Cortizo Slovakia, a.s., Tristone, SC Zamkon, s.r.o. , dopravná spoločnosť Marshall spol. s r.o., Mestské lesy spol. s r.o. a Technické služby mesta Nová Baňa. V Žarnovici to boli ďalej spoločnosti Tubex Slovakia s.r.o., Illichmann Castalloy, s.r.o., Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s.r.o., SAD Zvolen, a.s. so sídlom v Žarnovici, COOP Jednota Žarnovica, PharmaComp s.r.o., Mestský podnik služieb, spoločnosť Karfer s.r.o., RekoSTAV s.s.-v.p., Energy Edge s.r.o., Lesy SR. Máme stále otvorený zoznam spoločností, ktoré ešte oslovíme, resp. máme rozpracované otázky spolupráce. A to pri tom boli len spoločnosti v mestách Žarnovica a Nová Baňa. Po vstupe obcí do organizácie oslovíme všetky organizácie v ich územiach. Pri tomto sa mi nedá nepriznať, že sme úprimne povedané, neočakávali až tak pozitívny prístup k ochote podieľať sa na aktivitách rozvoja regiónu, ktoré sa ich zdanlivo nedotýkajú. Máme z tohoto procesu veľmi dobré pocity. Potreba oslovenia pre spolupráce sa nezastavila ani pred bránami škôl v regióne. Dnes môžeme povedať, že dve odborné školy so vzdelávaním v cestovnom ruchu sú našimi riadnymi členmi a ďalšie dve stredné školy prisľúbili úzku spoluprácu. Nie je veľa subjektov v regióne, ktoré poskytujú ubytovacie a stravovacie služby, a to nám robí najviac starostí v procese zjednocovania a prizývania k spolupráci. Napriek tomu po počiatočnom váhaní sa ľady pohli a dnes plánujeme vstup minimálne siedmych subjektov v tejto veľmi dôležitej oblasti. Stretli sme sa aj s občianskymi združeniami a záujmovými klubmi, ktorých taktiež nie je veľa, o to sú významnejší, lebo nám priamo organizujú aktivity v oblasti ponuky cestovného ruchu, na ktorých sa dá stavať. Mám na mysli Plochú dráhu alebo aktivity turistického oddielu v Žarnovici alebo občianske združenia Lodenica pod orechmi, Lyžiari mesta Nová Baňa, SKI TEAM Nová Baňa a OZ TAJCH.  Proces zjednocovania bude pokračovať, kde predpokladáme, že celkove sa nám podarí zorganizovať 30 subjektov, čím by sme sa stali na Slovenské pomery jednou z väčších organizácií cestovného ruchu.
Slabšiu reakciu sme zaznamenali v práci s verejnosťou, kedy na naše výzvy reagovalo málo záujemcov prihlásiť sa do súťaže o návrh atraktivít. Začali sme budovanie databázy fotodokumentácie a prípravu webovej stránky. Postupne oslovujem vzácnych ľudí v regióne, ktorí majú čím prispieť k oživeniu kultúrneho dedičstva regiónu. Do budúceho roka pripravíme plány budovania atraktivít, dúfam, že sa prepracujeme k imidžovému propagačnému materiálu regiónu. Doplníme dopravné značenie k existujúcim turistickým a kultúrnym cieľom v regióne, budeme sa snažiť obnoviť a rozšíriť turistické značkované cesty, tématicky doplniť cyklotrasy. Budeme spoluorganizovať významné hromadné akcie dôležité pre propagáciu regiónu a predovšetkým pristúpime k veľkoplošnej reklame a budovaniu informačných bodov, ktoré by mali pomôcť presadiť región GRON ako turistický región s jedinečnými hodnotami.   
Mgr. Jana Tencerová
regionálny manažér OOCR

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800