en
Neprehliadnite


Prečo študovať cestovný ruch?

Prečo študovať cestovný ruch?

Na zasadnutí valného zhromaždenia Región GRON – oblastnej organizácii cestovného ruchu, ktoré sa konalo dňa 17. 12. 2014 v SOŠ Žarnovica, bolo prijatých 15 nových členov. Medzi novoprijatými členmi sú aj Stredná odborná škola Žarnovica a SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani. Vo svojich študijných odboroch majú odbory obchod a podnikanie a pracovník marketingu – blok cestovný ruch. Keďže sa pomaly blížia termíny podávania prihlášok na štúdium na stredné školy a v tomto čase stoja žiaci 9. ročníkov základných škôl pred dôležitým výberom, oslovili sme riaditeľov, ktorí sú zástupcami stredných škôl v oblastnej organizácii cestovného ruchu Región GRON, aby nám priblížili študijné odbory, ktoré sa zaoberajú cestovným ruchom.


Ing. Jozef Koperdák, riaditeľ SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani, Študijný odbor 6352 M obchod a podnikanie
Študijný odbor obchod a podnikanie umožňuje žiakom získať širšie odborné vzdelanie, ktoré im pomôže lepšie sa uplatniť na trhu práce. Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, pripravený pre samostatnú prácu v podnikateľských subjektoch v oblasti obchodu, cestovného ruchu, štátnej správy, bankovníctva, poisťovníctva, daňovníctva alebo v oblasti súkromného podnikania. Absolvent školy má vedomosti z dvoch cudzích jazykov, zo všeobecno-vzdelávacích predmetov, odborných predmetov a predmetov zameraných na cestovný ruch, ako sú podnikanie v cestovnom ruchu, geografia cestovného ruchu, cestovný ruch.
Podnikanie v cestovnom ruchu je zamerané na tzv. „incomingový“ cestovný ruch. Orientuje mladých ľudí vo svete cestovného ruchu, motivuje ich na zapájanie sa do diania vo svojom okolí, na zisťovanie potrieb regiónov a zákazníkov, učí ich hľadať nové riešenia pre rozvoj podnikania a aktívneho cestovného ruchu vo svojom regióne.
Program tiež učí žiakov vnímaniu okolia z pohľadu zahraničných návštevníkov, rozpoznávanie ich záujmov, potrieb a priorít. Informácie žiaci získavajú z webových stránok a komunikáciou so študentmi v iných mestách aj v iných krajinách. Výsledkom práce študentov je zhotovenie vlastného ponukového katalógu, organizovanie výletov a odborných exkurzií zameraných na spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok.
Študenti sa zapájajú do rôznych súťaží. Pravidelne sa zúčastňujú veľtrhov CR, reprezentovali Novú Baňu ako starobylé banské mesto a kláštor v Hronskom Beňadiku - perla Pohronia. Na veľtrhu si študenti musia pripraviť výstavný stánok, propagačné materiály, prezentácie a zvoliť si tému, s ktorou budú súťažiť. V súťaži „Môj nápad pre región“ si pripravili práce na tému „Po stopách našich predkov - Revištské Podzámčie“ a „Príbeh mladej slečny - najmladšia sopka v strednej Európe“, kde postúpili až do celoslovenského kola.
Vypracované propagačné materiály sme ponúkli na využitie Informačnému centru mesta Nová Baňa a okolitým základným školám.
Okrem tradičného 3-ročného učebného odboru 6445 H kuchár zameraného na prípravu jedál ponúkame aj nový, rozšírený 4-ročný učebný odbor 2956 H mäsiar/kuchár. Po získaní výučného listu môžu študenti pokračovať v nadstavbovom štúdiu. Produkty žiakov učebných odborov kuchár a kuchár/mäsiar môžu domáci, ale aj cezpoľní turisti ochutnať na rozličných jarmokoch priamo v Novej Bani, ale aj v okolí. Preslávili sa najmä tradičnými zemiakovými lokšami s pečeňovou náplňou, kapustnicou, klobásami, pečenou krkovičkou, pečenými pstruhmi a inými špecialitami. V tomto období fašiangov pripravujeme pre širokú verejnosť už tradičné ,,Fašiangy v škole“. Okrem dobrej zábavy a pochovávania basy ponúkame širokej verejnosti aj možnosť ochutnať tradičné fašiangové špeciality, ako sú fašiangová kapustnica, pečená krkovička, šišky, fánky a iné dobroty. Mäsiari zviditeľnia svoje kvality tradičnou zabíjačkou a pripravia pre vás chutné klobásy, jaternice, tlačenku.
Chceme vás pozvať medzi nás dňa 13. februára 2015, aby sme spoločne ukončili obdobie fašiangov tradičnou veselosťou a hodovaním. Okrem udržania tradícií, ktoré významne prispievajú k rozvoju regionálneho cestovného ruchu, vám zároveň chceme dokázať, že aj z našich študentov učebných odborov kuchár a mäsiar/kuchár vyrastajú skvelí odborníci, ktorí sa určite nestratia na trhu práce.
Za Ing. Stanislava Hlavnu, riaditeľa SOŠ Žarnovica rozhovor poskytla Ing. Soňa Halajová, Študijný odbor 6405 K pracovník marketingu - blok cestovný ruch
Cestovný ruch je perspektívne odvetvie národného hospodárstva každej krajiny. Aj Slovenská republika má rozvíjajúci sa cestovný ruch, chýba jej len more. Ale horšia kvalita poskytovaných služieb znižuje návštevnosť zahraničných turistov. Ak chceme zlepšiť úroveň služieb v cestovnom ruchu, musíme mať odborníkov aj v tejto oblasti.
Odborné vzdelanie je možné dosiahnuť aj na našej STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE V ŽARNOVICI. Žiaci tu môžu študovať v študijnom odbore pracovník marketingu, blok cestovný ruch. Vyštudovaním tohto študijného odboru študenti dosiahnu úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. Výsledkom ich snaženia sa počas štúdia, je získanie maturitného vysvedčenia aj výučného listu.
Aké znalosti môžu študenti nadobudnúť? Sú to teoretické vedomosti, ale aj praktické skúsenosti. Študenti získajú vedomosti z celej oblasti služieb cestovného ruchu - stravovacie, ubytovacie, animačné ..., oboznámia sa s formami a druhmi cestovného ruchu - športovo-rekreačný, vidiecky ..., naučia sa, čo tvorí trh cestovného ruchu, ako sa uplatňuje marketing v oblasti cestovného ruchu.
Na hodinách geografie cestovného ruchu získavajú vedomosti o prírodných aj kultúrno-historických zaujímavostiach jednotlivých regiónov cestovného ruchu aj o ekonomických podmienkach rozvoja cestovného ruchu vo svete a na Slovensku. Naučia sa pravidlám spoločenskej komunikácie a správania, získajú vedomosti z ekonomiky podnikov cestovného ruchu, účtovníctva, manažmentu, marketingu. Žiaci sa naučia pracovať s výpočtovou technikou, rôznymi programovými aplikáciami a budú vedieť písať rôzne dokumenty desaťprstovou technikou. Dôležité sú tiež znalosti cudzích jazykov, čo umožní komunikovať v anglickom, nemeckom, prípadne v inom svetovom jazyku.
V rámci praktického vyučovania študenti pripravujú ponuku zájazdu, jeho itinerár, kalkulácie, ale vytvárajú aj prezentácie, katalógy, prípadne ponukové listy. Praktické skúsenosti získavajú v rámci odborného výcviku aj v konkrétnych podnikoch cestovného ruchu, v stravovacích zariadeniach, v ubytovacích zariadeniach, v cestovných kanceláriách, v cestovných agentúrach, prípadne v reklamných agentúrach.
Môžu získať preukaz sprievodcu cestovného ruchu – otvorí im možnosti spoznávania nových krajín a cestovania do celého sveta.
Zaujalo vás takéto štúdium v perspektívnom odbore? Tak neváhajte a rozhodnite sa pre štúdium na našej škole!
Mgr. Jana Tencerová
regionálny manažér OOCR Región GRON
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800