en
Neprehliadnite


Malý záchranár 2015 – 2. ročník

Malý záchranár 2015 – 2. ročník

Pod týmto názvom sa organizovala záchranárska súťaž detí predškolského veku v obvode mesta Nová Baňa. Hlavnými organizátormi boli OZ Salus Vitalis a Centrum voľného času v Novej Bani. Dňa 4. júna 2015 sa v parku pred radnicou v Novej Bani stretlo osem družstiev z jednotlivých materských škôl, a to MŠ z Novej Bane na ul. Nábrežnej, MŠ na ul. Kolibskej, MŠ na ul. Štúrovej, ďalej MŠ z Brehov, MŠ z Tekovskej Breznice, MŠ z Rudna nad Hronom a MŠ zo Špeciálnej školy pre žiakov s telesným postihnutím v Novej Bani.

Družstvá boli päťčlenné a na stanovištia ich sprevádzali mládežnícki sprievodcovia. Súťažilo sa na ôsmich praktických stanovištiach v oblastiach zdravoveda, dopravná výchova a zvládnutie krízových situácii.
Deti v jednotlivých disciplínach dokazovali svoje vedomosti, ale aj praktické zručnosti súvisiace s ochranou človeka za mimoriadnych udalostí ( napríklad vedomosť využiť linku tiesňového volania, poskytnúť prvú pomoc, rozoznať uniformy záchranárov a ich vozidlá, bežať s lekárničkou, rozpoznať, čo patrí do lekárničky a naopak, čo tam nepatrí). Tiež si vyskúšali manipuláciu s ručnou hasičskou striekačkou. Na záver deti dostali veľkú pochvalu od profesionálnych záchranárov za empatiu k postihnutému, komunikáciu a vedomosti pri poskytovaní prvej pomoci.
Primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran sa tiež zúčastnil tejto malej záchranárskej akcie
a na záver rozdal víťazným družstvám diplomy, medaile a tým najlepším družstvám veľké víťazné poháre.
Veľké poďakovanie patrí úžasným ľuďom - profesionálnym záchranárom pod vedením Mgr. Dagmar Tomčányovej. Do jej tímu patrili aj Bc. Jaroslav Furik, Bc. Jozef Malatinec, Bc. Zuzana Bulková, Bc. Nadežda Magulová, Bc. Iveta Šurianska a Bc. Peter Tomčáni, ktorí venovali kus svojho voľného času najmladším záchranárom nášho mesta. Naše veľké ďakujem patrí hasičským profesionálom Jozefovi Bónovi, Milanovi Polcovi, Róbertovi Haringovi, ako aj mestským policajtom Róbertovi Műllerovi a Ľudovítovi Beluskému. V neposlednom rade chcem poďakovať kolektívu Centra voľného času v Novej Bani za súdržnú spoluprácu a profesionálny prístup, a to Tatiane Lachkej, Zuzane Doubravovej a Helene Lacovej. Táto krásna a zmysluplná akcia sa konala za finančnej podpory mesta Nová Baňa.
PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ

Spoluorganizátormi boli:
Mesto Nová Baňa
OZ Centráčik pri CVČ
Mestská polícia Nová Baňa
HaZZ Nová Baňa
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881